بازیگران برنامه تلویزیونی” مینی داعش ” در مصر یکی از همکاران زن خود را به نام ” هبه مجدی ” که از همه جا بی خبر بود را وارد یک آپارتمانی کرده و چنین وانمود می کنند که اعضای داعش هستند و مجدی یا باید با فرمانده داعش ازدواج کند یا اینکه کُشته شود.

مجدی به تصور اینکه همکارانش اعضای داعش واقعی هستند، اختیار خود را از دست می دهد و داد و فریاد به راه می اندازند و به شدت گریه می کند.

مجدی پس از اینکه متوجه می شود نیروهای پلیس آپارتمان را محاصره کرده اند، شدیدتر از قبل داد و فریاد و گریه می کند و هنگامی که می بیند همکارانش می خواهند کمربند انفجاری به وی ببندند و او را فدای خودشان بکنند،  گریه هایش شدیدتر می شود.