www.dustaan.com در عرض چند ثانیه گوشی همراه خود را شارژ کنید!

 راهکاری وجود دارد که ادعا شده از طریق آن می توان موبایل را ظرف ۱۰ ثانیه به طور کامل شارژ کرد؛ برخی این راهکار را امتحان کردند.

برای انجام این کار به یک شارژر و یک ورق آلومینیوم نیاز دارید.

بجز قسمت فوقانی وتحتانی موبایل، آنگونه که در عکس مشاهده می کنید، موبایل را در ورق آلومینیم بپوشانید. سپس موبایل خود را تا ۱۰ ثانیه در شارژ قرار دهید؛ سپس کاغذ آلومینیم را بردارید تا نتیجه را ببینید.

در واقع، وقتی  تلفن را شارژ می کنید، مقدار زیادی از شارژی که وارد تلفن می شود، درز پیدا می کند و مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ اما با قرار دادن کاغذ آلومینیم، از هدر رفتن شارژ جلوگیری می شود و بدین ترتیب موبایل به طور کامل از شارژی که وارد آن می شود، استفاده می کند.

سعی کنید موبایل را بیش از ۱۰ ثانیه در برق قرار ندهید؛ زیرا این امر سبب میشود تا بیش از اندازه شارژ و گرم می شود.