گیاهی ترین SEO Pooyan!
یکشنبه , ۶ ام مهر ماه سال ۱۳۹۹ ساعت ۵:۴۷ بعد از ظهر به وقت تهران

طرز تهیه ۵ شیرینی خوشمزه برای عید نوروز

با نزدیک شدن به ایام نوروز بسیار از خانم های خانه دار به فکر تهیه شیرینی های خوشمزه در خانه هستند، در این بخش می خواهیم طرز تهیه ۵ شیرینی خوشمزه و بسیار ساده در خانه را آموزش دهیم.

طرز تهیه 5 شیرینی خوشمزه برای عید نوروز

ﮐﻴﮏ ﺳﺎدﻩ

ﻣﻮاد ﻻزم : ۱۵۰ ﮔﺮم ﺁرد ﺳﻔﻴﺪ ۱۵۰ – ﮔﺮم ﺷﮑﺮ ۶ – ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ – ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮرﯼ واﻧﻴﻞ

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ: ﺁرد را ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻟﮏ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. زردﻩ و ﺳﻔﻴﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را از هﻢ ﺟﺪا ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﺳﻔﻴﺪﻩ را ﺁﻧﻘﺪر ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﻒ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺷﮑﺮ را ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ و هﻢ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ. زردﻩ را ﺑﺎ ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺮ و واﻧﻴﻞ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻔﺖ ﺷﻮد. ﺳﻔﻴﺪﻩ و زردﻩ را ﺑﺎ هﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﺁرد را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روﯼ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط اﻟﮏ ﮐﺮدﻩ و هﻢ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ. اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﯾﻪ را زﯾﺎد ﺑﻪ هﻢ ﻧﺰﻧﻴﺪ.

ﻗﺎﻟﺐ دﻟﺨﻮاﻩ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭼﺮب ﮐﺮدﻩ و ﺁرد ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ. ﻣﺎﯾﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺨﺘﻪ و در ﺣﺮارت ۳۲۵ درﺟﻪ ﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ. در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ درب ﻓﺮ را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻴﮏ ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ, ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ, ﯾﮏ ﭼﻨﮕﺎل در وﺳﻂ ﮐﻴﮏ ﻓﺮو ﮐﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﮐﻴﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﻧﭽﺴﺒﺪ, ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﮐﻴﮏ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪ, ﺁﻧﺮا ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ و ﻣﻴﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ ﺁﻧﺮا در ﻇﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ و از ﻗﺎﻟﺐ در ﻣﯽ ﺁورﯾﻢ.

طرز تهیه 5 شیرینی خوشمزه برای عید نوروز

ﺗﺎرت ﮔﺮدوﺋﯽ

ﻣﻮاد ﻻزم :  ۱۵۰ ﮔﺮم ﺷﮑﺮ ۱۰ – ﻋﺪد ﺳﻔﻴﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ – ۳ ﻋﺪد ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ – ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرﯼ ﺁرد ﺳﻮﺧﺎرﯼ اﻟﮏ ﺷﺪﻩ – ۲۵۰ ﮔﺮم ﻓﻨﺪق ﭼﺮخ ﺷﺪﻩ – ۱۰ ﻋﺪد زردﻩ ﺗﺤﻢ ﻣﺮغ – ۲۲۵ ﮔﺮم ﺷﮑﺮ – ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮ – دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرﯼ ﺷﮑﺮ – ۴ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرﯼ ﺁرد ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ﻧﺮم

۳ ﻋﺪد زردﻩ ﺗﺤﻢ ﻣﺮغ – ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮرﯼ واﻧﻴﻞ – ۲۰۰ ﮔﺮم ﻣﺎرﺳﻴﭙﺎن – ۳۰۰ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ – ۲۲ ﻋﺪد ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو – ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرﯼ ﺁب ﻟﻴﻤﻮﯼ ﺗﺮش – ﮐﻤﯽ ﮐﺮﻩ

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ: ﻓﺮ را ﺗﺎ ۱۹۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮔﺮم ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ۱۵۰ ﮔﺮم ﺷﮑﺮ و ۱۰ ﻋﺪد زردﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را هﻢ

ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺷﻮد. ﻓﻨﺪق را ﺑﺎ ﺁرد ﺳﻮﺧﺎرﯼ ﻣﻴﮑﻮﺑﻴﻢ و ﺑﺎدام را ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ.
۱۰ ﻋﺪد ﺳﻔﻴﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺁﻧﻘﺪر ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ. ﺷﮑﺮ را ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺪان
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و هﻢ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﻔﺖ ﺷﻮد. ﺳﻔﻴﺪﻩ و زردﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ

در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻴﺮﯾﺰﯾﻢ. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻒ ﻗﺎﻟﺐ را ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﮐﺮﻩ ﭼﺮب ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. ﻗﺎﻟﺐ را در ﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ وﻧﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ.

ﮐﻴﮏ را ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮد ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺮا از وﺳﻂ ﺑﻄﻮر اﻓﻘﯽ ﻣﻴﺒﺮﯾﻢ. ۳ ﻋﺪد ﺳﻔﻴﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﺷﮑﺮ هﻢ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﻔﺖ ﺷﻮد. ﻓﻨﺪق را ﺑﺎ ﺁن ﻣﺨﻠﻮط ﻣﮑﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ۴ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرﯼ ﺷﻴﺮ را ﺑﺎ ﺁرد ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ و زردﻩ هﺎﯼ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ. ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻴﺮ را ﺑﺎ ﺷﮑﺮ و واﻧﻴﻞ ﻣﻴﺠﻮﺷﺎﻧﻴﻢ و ﺁرد ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ و زردﻩ را ﺑﻪ ﺷﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﻣﻴﭙﺰﯾﻢ ﺗﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺮا ﻣﻴﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد. در زﻣﺎن

ﺳﺮد ﺷﺪن ﺁﻧﺮا ﻣﺮﺗﺒﺎ هﻢ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ. ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺳﻔﻴﺪﻩ را ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺮم ﺻﺎف ﺑﺪﺳﺖ ﺁﯾﺪ.
ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻘﻪ اول ﺗﺎرت را ﺑﺎ ﮐﺮم ﭘﺮ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ.

ﻃﺒﻘﻪ دوم را روﯼ ﺁن ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ. ﻣﺎرﺳﻴﭙﺎن را ﺑﺎ ۱۰۰ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ ﭼﻨﮓ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ و ورز ﻣﻴﺪهﻴﻢ و ﮔﺮد ﺑﺎز ﮐﺮدﻩ ﺁﻧﺮا روﯼ ﮐﻴﮏ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ. ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ را ﺑﺎ ﺁب ﻟﻴﻤﻮ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ

ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺪن ﺁن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎرت ﺁﻧﺮا ﺑﺮاق ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﻔﻪ هﺎﯼ ﮔﺮدو ﺁﻧﺮا ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ.

 

ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎداﻣﯽ

ﻣﻮاد ﻻزم : ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮ ﺁرد – ۲۰۰ ﮔﺮم ﺑﺎدام درﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪﻩ – ۲۵۰ ﮔﺮم ﮐﺮﻩ – ۱۵۰ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ – ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ – ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرﯼ ﺷﻴﺮ – ﭘﻮﺳﺖ رﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﯾﮏ ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش درﺷﺖ – ۱۰۰ ﮔﺮم ﺷﮑﻼت ﺑﺮاﯼ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﺲ ﺷﮑﻼت – ۱۰۰ ﮔﺮم ﺧﻼل ﺑﺎدام ﺑﻮدادﻩ

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ را اﻟﮏ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. اﯾﻦ ﭘﻮدر را ﺑﺎ ﮐﺮﻩ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺷﻴﺮ و ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻴﻤﻮﯼ رﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﺁرد را اﻟﮏ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﺎدام ﭼﺮخ ﺷﺪﻩ ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﺧﻤﻴﺮ را ﮐﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮل ﺑﻠﻨﺪ درﺁوردﻩ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﺪان ﺁﻧﺮا ﺑﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ درﻣﻴﺂورﯾﻢ. ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺮا در ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮﻣﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و ﺑﺮاﯼ ۲ ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ.

ﻓﺮ را ﺗﺎ ۲۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺣﺮارت ﮔﺮم ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. از ﺧﻤﻴﺮﯼ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺿﺨﺎﻣﺖ ۵ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺮﯾﻢ. ﺑﺮﺷﻬﺎ را روﯼ ﺳﻴﻨﯽ ﭼﻴﺪﻩ و در ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻂ ﻓﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ. ۱۵ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ درﺁﻣﺪﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺮون ﺁوردﻩ و ﻣﻴﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد.

در ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺁب ﻣﻴﺮﯾﺰﯾﻢ و روﯼ ﺣﺮارت ﻣﻴﮕﺬارﯾﻢ. ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ روﯼ ﺳﻄﺢ ﺁب ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ و ﺷﮑﻼت را ﺑﺎ ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﺁب داﺧﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ دوم ذوب ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺁب ﺟﻮش ﻧﻴﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﺟﻮش ﺁﻣﺪ ﮐﻤﯽ ﺁب ﺳﺮد ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻼت را ﺑﺼﻮرت ﺿﺨﻴﻢ روﯼ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ هﺎ ﻣﻴﻤﺎﻟﻴﻢ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻼﻟﻬﺎﯼ ﺑﺎدام ﺑﻮ دادﻩ را روﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﭙﺎﺷﻴﻢ.

طرز تهیه 5 شیرینی خوشمزه برای عید نوروز

ﻧﺎن ﻧﺨﻮدﭼﯽ

ﻣﻮاد ﻻزم : ۳ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺁردﻧﺨﻮدﭼﯽ ﻧﺮم ﻣﻌﺎدل ۶۰۰ ﮔﺮم – ۱۵۰ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺷﮑﺮ – دو ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮرﯼ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ – ﯾﮏ و ﻧﻴﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮرﯼ هﻞ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ – ﺧﻼل ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : ﭘﻮدر ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ را ﺑﺎ هﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺮم درﺁﯾﺪ. هﻞ و ﺁرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ را هﻢ در ﻣﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ و ﺧﻮب ورز ﻣﻴﺪهﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﻤﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﯾﮑﺒﺎر ﺁﻧﺮا از ﭼﺮﺧﮕﻮﺷﺖ رد ﮐﻨﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﺧﻤﻴﺮ را در ﮐﻴﺴﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﻴﮕﺬارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﻤﻴﺮ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. ﺧﻤﻴﺮ را روﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﺻﺎف ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎن ﻧﺨﻮدﭼﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ. ﺑﻌﺪ روﯼ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ ﺧﻼل ﭘﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺁﻧﻬﺎ را در ﺳﻴﻨﯽ ﻣﻴﭽﻴﻨﻴﻢ. ﺳﻴﻨﯽ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ را درون ﭘﻨﺠﺮﻩ وﺳﻂ ﻓﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ۳۷۵ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮم ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ اﻟﯽ ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ. وﻗﺘﯽ ﻧﺎن ﻧﺨﻮدﭼﻴﻬﺎ را از ﻓﺮ درﻣﯽ ﺁورﯾﻢ، ﭼﻮن ﻧﺮم اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ۷ اﻟﯽ ۸ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻨﮏ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﻌﺪا ﺁﻧﻬﺎ را از درون ﺳﻴﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻇﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻴﭽﻴﻨﻴﻢ.

طرز تهیه 5 شیرینی خوشمزه برای عید نوروز

ﺑﺮﺷﺘﻮﮎ

ﻣﻮاد ﻻزم : ﺁرد ﺳﻔﻴﺪ ۱ ﻟﻴﻮان – ﺁرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ ۱ ﻟﻴﻮان – روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ۱ ﻟﻴﻮان – ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ ۱ ﻟﻴﻮان ﺳﺮ ﺧﺎﻟﯽ – ﭘﻮدر هﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻟﺨﻮاﻩ – ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻘﺪارﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﺰﯾﻴﻦ

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ : ﺁرد ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﺗﻔﺖ ﻣﯽ دهﻴﻢ ﺣﺪودا ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﺁرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻣﯽ ﺁن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود، ﺁرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ را ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ و ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﻴﺪهﻴﻢ. ﺳﭙﺲ روﻏﻦ را ﺑﻪ ﺁرد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ و ﮐﻤﯽ ﺳﺮخ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. (ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺁﻧﺮا درون ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ و ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ اﻻ ۷ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ۱۰۰ در ﻣﺎﮐﺮوﻓﺮ ﻗﺮار دهﻴﻢ ﺑﺪون درب و ﯾﮏ اﻟﯽ دو دﻓﻌﻪ ﺁﻧﺮا هﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺁرد ﻧﺨﻮدﭼﯽ را ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﺪت ۵ دﻗﻴﻘﻪ اداﻣﻪ دهﻴﻢ ) ﺁﻧﮕﺎﻩ ﭘﻮدر ﻗﻨﺪ و هﻞ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎ هﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاد را درون ﺳﻴﻨﯽ ﭘﻬﻦ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد روﯼ ﺁﻧﺮا ﺑﺎ ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ ﺗﺰﯾﻴﻦ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﺼﻮرت ﻟﻮزﯼ ﻣﻴﺒﺮﯾﻢ. ﻓﻬﺮﺳﺖ

 

۰/۵ (۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *