دوشنبه , ۱۴ ام آذر ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۸:۰۴ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب باد / وزیدن باد در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب باد / وزیدن باد در خواب چه تعبیری دارد؟

باد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است .

علامه مجلسی ( ره ) گوید : اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید .

محمد بن سیرین گوید : معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از جائی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن ، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جائی به وسیله باد دارد . باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش . گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی بوجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد . گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن را به جائی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند . این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت . باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست .

علامه مجلسی ( ره ) گوید : اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد . باد صبا ، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند . چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد . اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری ناخوش به شما می دهند . در حرف آ کلمه آسمان نوشته شد که مستقیم به آسمان رفتن نیکو خوابی نیست ، همین تعبیر برای باد نیز هست که اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست و تعبیری را دارد که در آسمان نوشته شد . روی هم رفته باد ملایم خوب است و بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است . اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار برمی آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید . باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد . باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست . بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است .

لوک اویتنهاو می گوید : باد : ناراحتی ، قولهای دروغ

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید باد به آرامی در کار وزیدن است ، علامت آن است که در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی به شما
ارث می رسد .
۲ شنیدن صدای زوزه باد در خواب ، علامت آن است که با از دست دادن قردی بسیار عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد
شد .
۳ اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ، علامت آن است که شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی
مقاومت خواهید کرد . و از راهی درست برای کسب ثروت اقدام می کنید .
۴ اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه که شما می خواهید می وزد ، علامت آن است که در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر
رساندن امور زندگی شکست می خورید .
۵ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی که شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است که بر رقبای خود چیره می شوید و امور
زندگی خود را به درستی هدایت می کنید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک باد شدید : خوشبختی
در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید : از یک انرژی تمام نشدنی لذت می برید .
یک باد ملایم : فرصت مناسب برای اقدام به کارهای جدید
در هنگام باد راه میروید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .
درجهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان به شما خیانت می کنند .
باد ابدا نمی وزد : تغییرات خوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد .
باد کلاه شما را می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد .
باد چترشما را بر میگرداند : شادی
یک کشتی در باد شدید : یک راز برای شما فاش میشود .
باد ، بادبان کشتی را با خود می برد : گرفتاریها نزدیک می شود .
باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شود : پول براحتی نزد شما می آید .

 

بادوزیدن

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند که باد سخت همی جست ، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود . اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد ، دلیل است که اهل آن دیار رابلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد .

ابراهیم کرمانی گوید : باد سموم در خواب ، دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب ، دلیل بیماری شوریده است در ان دیار و باد معتدل دیدن ، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند . اگر بیند که او را از جائی به جائی می برد ، دلیل که سفری دور کند و در ان سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد . اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود ، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود .

 

جابرمغربی گوید : اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد ، دلیل که اجل او نزدیک بود . اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد ، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن باد در خواب بر نه و جه بود .
اول : بشارت .
دوم : فرمانروایی .
سوم : مال .
چهارم : مرگ .
پنجم : عذاب .
ششم : کشتن .
هفتم : بیماری .
هشتم : شفا .
نهم : آسایش .
اگر بیند که بر باد نشسته بود ، دلیل است که بزرگی و فرمانروائی یابد .

اسماعیل بن اشعث گوید : اگر بیند که باد مغرب نرم جست ، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود . اگر بیند که بادشمال نرم همی جست ، دلیل بر شفا و راحت آن دیار . اگر به خلاف این بود ، دلیل بر خیر نباشد . اگر بیند که او از بادهمی شنید ، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود . اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوابرد ، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد .

هانس کورت میگوید : اگر در خواب ببیند که باد به آرامی میوزد ، به معنای آن است که ثروتی فراوان به دست میآورید . اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صدای وحشتناکی را ایجاد کرده ، بیانگر آن است که یکی از نزدیکان را از دست میدهید .

لیلا برایت میگوید : اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه میروید و باد به صورت شما میوزد بیانگر آن است که باید ، اعتماد به نفس بیشتری در انجام کارها داشته باشید . اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه میروید ، نشانهی موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف میکشد ، نشانهی آن است که به مسافرتی خواهید رفت که برای شما سود و منفعت فراوان دارد .

 

بادنما

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به یک بادنما نگاه می کنید : دیگران از شما تعریف می کنند .
مسیر بادنما از شمال به جنوب می چرخد : ضرر مالی
بادنما از جنوب به طرف شمال می چرخد : منفعت مالی .

باد و بوران

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن باد سخت بیگانه باشد

آنلی بیتون میگوید : مشاهدهی باد و بوران شدید در خواب ، بیانگر آن است که کارهایی انجام میدهید که در به ثمر رسیدن آن دچار شک و تردید شدهاید .
دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانۀ دست زدن به کاری دشوار و نومید کننده است .

۱.۳/۵ - (۳ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *