پنجشنبه , ۶ ام آبان ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۶ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر دیدن انواع آب در خواب / آب زلال ، آب سرد ، آب جوش ، آب شدن، دریا ، آب بازی و …

آب در خواب مربوط به حیات و زندگی موجودات است وضعیت و چگونگی آن بر می گردد به سلامت و وضعیت آن موجود.

تعبیر دیدن انواع آب در خواب / آب زلال ، آب سرد ، آب جوش ، آب شدن، دریا ، آب بازی و ...

آب

لوک اویتنهاو می گوید : آب : نگرانی و غم

آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است . آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

لیلا برایت میگوید : دیدن آب در خواب ، نشانهی کیفیت و چگونگی حالات درونی شما است .

 

آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد.

جابر مغربی گوید : آب ایستاده به تاویلش ضعیف تر از آب روان بود

 

آب بازی

آنلی بیتون میگوید : -۱ اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازی با دیگران ببینید ، به معنی آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد .

-۲ اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانۀ آن است که به معشوق خود خواهید رسید .

آب برداشتن

لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر

 

آب تیره

تام چت ویندرا گوید : اگر آب عمیق و تیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد

لوک اویتنهاو می گوید : پیام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیهای دارد.

جابر مغربی گوید : اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد ، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آب راکد و تاریک اندوه است وغصه

محمد بن سیرین گوید : اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود .

حضرت دانیال گوید : اگرکسی آب تیره بر وی ریخت ، دلیل کند که از آن کس شر و بدی به او رسد

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب تیره غم بود ، دیدن آب تیره در فساد افتد دیدن آب تیره روان ظلمی براهل زمین پیدا شود

ابراهیم کرمانی گوید : اگر آب را تیره و ناخوش بیند ، غم و اندوه صعب تر است .

لیلا برایت میگوید : آب کثیف و کدر نیز نشانهء روابط مشکوک و نامطمئن است .

 

آب جاری

تام چت ویندرا گوید : اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است، این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد . اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد . یا آب کثیف است یا روشن و صاف . آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید .

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد

حضرت دانیال گوید : اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت توام خواهد بود اگر بیند از جویی ناشناخته آب زلال می خورد به کار بدیع و ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد رسید اگر بیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می خورد دلیل بر تلخی زندگی اوست

اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود اگر بیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو
جهان خوب خواهد بود.

اگر بیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص می شود اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دیر نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد.

 

آبجو

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب دیدید که در کافهای مشغول نوشیدن آبجو میباشید ، بدانید که ناامیدی شما مهم و حقیقی میباشد .

اگر دیدید که دیگران نیز مشغول نوشیدن آبجو هستند ، معنی آن این است که دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسیسه چینی آرزوهایتان را بر باد میدهند .

اگر در خواب ببینید که در کارخانه آبجوسازی هستید ، نشانگر آن است که به خاطر خلافی که ظاهرا مرتکب شدهاید ، مورد تعقیب قرار میگیرید ، البته بیگناهی خود را به اثبات میرسانید .

 

آب جوش

لوک اویتنهاو می گوید : آب جوش : دعوا و دشمنی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جوشاندن آب فتنه انگیزی است . سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است

 

آب چشمه

لوک اویتنهاو می گوید : آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره

جابر مغربی گوید : دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد
بعضی از معبران گویند : چون آب چشمه ایستاده بود به تاویل ، دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود ، دلیل بر غم و اندوه است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :  دیدن آب چشمه بر پنج وجه است.
۱ . بزرگی وجوانمردی

۲ . غم و اندوه
۳ . مصیبت
۴ . بیماری
۵ . طول عمروزندگی

حضرت دانیال گوید : اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است
اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است
اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است
اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می یابد
اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد با لاست
اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند
اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم واندوه گریه آور دچار می شود اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است
اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود
اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند درخانه او یا دردکان او چشمه آب پدید آمد ، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه .
اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست ، دلیل که اگر بنده است آزاد شود . اگر غمگین است ، از غم فرج یابد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر وام دارد ، وامش گذارده شود . اگر گناهکار است ، توبه کند . اگر حج نکرده باشد ، حج کند .

محمد بن سیرین گوید : چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده . چون آب خوش طعم و خوشبو بود . اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود ، دلیل که انجام وی غم و بیماری است . اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر بیند آب چشمه زیاد شد ، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود . اگر بیند آب چشمه نقصان کرد ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند آب چشمه خشک شد ، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد . برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می شود . مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند . از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است . از اما جعفر صادق _ ع_ نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج . دیدن چشمه در خواب خوب است. بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید .

آب حمل کردن

لوک اویتنهاو می گوید : حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار

 

آب خروشان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از
هول و هراس آفتی رهایی می یابید .

 

آب خوردن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد ، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود . و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد ، دلیل کند که به قدر آن ، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد ، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد . و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت
حاصل شود ، جون آب روشن و صافی بود .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که آب صافی در پیاله ، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند ، اما کاری کند که بلا و فتنه
بدو رسد ، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد . یا آب کثیف است یا روشن و صاف . آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید . اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید . آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید .

 

 

آب خنک

لوک اویتنهاو می گوید : آب خنک = خوشبختی

 

آب دادن

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد ، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند .

حضرت دانیال گوید : آب دادن مردمان را ، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده

 

آب دریا

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب دریا فراخی روزی بود

 

آب ریختن

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد ، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد

لوک اویتنهاو می گوید : آب را بر روی زمین ریختن : اشتباه

حضرت دانیال گوید : اگر آب پاک بر وی ریخت ، دلیل کند که از آن کس خیر و منفعت بدو رسد . واگر آب تیره بود به عکی این است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :  اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید . اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است

 

آب زلال

علامه مجلسی ( ره ) گوید : بسیار شده که آب زلال بخواب دیدیم و به دانشی رسیدیم

لوک اویتنهاو می گوید : پیام خواب آب روشن و روان : شفافیت است . این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و میتوان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان میدهد که بیننده خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است .

آب زلال : شادمانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود . آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد . آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آب روشن دولت بود

لیلا برایت میگوید : آب پاک و زلال ، نشانگر موفقیت و پیروزی شما میباشد .

آنلی بیتون میگوید : -۱ دیدن آب زلال در خواب ، علامت آن است که با شادمانی به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت .
-۲ نوشیدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

 

آب سرد

لوک اویتنهاو می گوید : آب سرد : شما در اشتباه هستید

 

آب شدن

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانۀ آن است که امری باعث نگرانی شما می شود ، اما به زودی سودی برایتان به
ارمغان خواهد آورد .

۲ اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود ، نشانۀ آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد .

 

آب شور

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که از آب شور بسیار خورد ، دلیل کند که عمرش کوتاه بود و معشیت وی بد .

 

آب کدر وکثیف

لیلا برایت میگوید : آب کثیف و کدر نیز نشانهی روابط مشکوک و نامطمئن است .

 

آب گرم

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که آب گرم همی ریختند ، چنانکه او را خبر نباشد ، دلیل کند که بیمار شود یا غمی سخت بدو رسد

لوک اویتنهاو می گوید : آب گرم = بیماری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند آب گرم می خورد گرفتار بیماری خواهد شد

 

آب گل آلود

لوک اویتنهاو می گوید : آب گل آلود = ضرر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آب لجن آلود ابتلاست . ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند . موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید .

آنلی بیتون میگوید : -۱ دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است که لذت بردن از زندگی جای خود را به نومید شدن از زندگی خواهد داد .
-۲ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود افتاده اید ، نشانۀ آن است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد .
-۳ نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانۀ ابتلا به بیماری است .

 

آب متعفن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آب متعفن وتیرگی آن بیماری است .

 

آب معدنی

لیلا برایت میگوید : دیدن آب معدنی در خواب ، به معنی اوقات سالم و خوش است . هم چنین نوشیدن آب معدنی گازدار ، به معنای این است که
شما نمیتوانید از چیزهای دلربا و زیبا و چشمگیر صرف نظر کنید .

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب آب معدنی بخورید ، نشانگر این است که بخت یار شما خواهد شد و فرصتهای بسیار خوب و طلایی در زندگی به
دست خواهید آورد .

 

آب مقدس

لوک اویتنهاو می گوید : آب تقدیس شده : همراه خوب داشتن

 

آب میوه

لیلا برایت میگوید : آب میوه نشاندهندهی غرایز روحی و روانی و هیجانات و علایق شما میباشد و آب میوه گرفتن ، بیانگر فریب خوشیهای ظاهر را خوردن میباشد که به زودی هشیار میشوید .

 

 

۳.۴/۵ - (۵ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *