جمعه , ۱۷ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۵:۰۳ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب باربر، بارسنگین ، بارکد چیست؟

تعبیر خواب باربر، بارسنگین ، بارکد چیست؟

باربر

آنلی بیتون میگوید : ۱ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .
۲ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانۀ آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .
۳ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .
۴ اخراج کردن باربر در خواب ، علامت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .

 

بار سنگین

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده : محتاج دیگران خواهید شد .
اشخاص دیگر بار سنگین حمل می کنند : خوشبختی
بچه ها بار سنگین حمل می کنند : پیشرفت و امتیاز
دوستان بار سنگین حمل می کنند : پول شما بیشتر خواهد شد

 

بارکد

مولف گوید : اگرببیند بارکد جنسی یا کارتی کثیف یا خراب شده دلیل بر تغییراتی در نوع جنس یا شماره کارت دارد

 

بارکشیدن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت ، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد . اگر بیند که بر پشت بار گران داشت ، دلیل که گناه و معاصی بسیار کند .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است . دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی . اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد .

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید ، به این معنا است که دست به کارهای خیرخواهانه خواهید زد . اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید ، به این معنا است که تجربیاتی به دست میآورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *