تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس هایی از مراسم جن گیری در... عکس هایی از مراسم جن گیری در…

    برگزاری مراسمی که به مراسم جن گیری معروف شده است توسط رهبران و بزرگان معنوی برگزار میشود در آن فردی که قرار است جن گیری شود لباس سفید موپوشد و درون دایره ای که با علامت ها و فلش ها و خطوط زرد و قرمر علامت گذاری شده میخوابد رهبر معنوی 50 ساله که اسم […]