تبلیغات  • www.dustaan.com عکس هایی از مراسم جن گیری در... عکس هایی از مراسم جن گیری در…

    برگزاری مراسمی که به مراسم جن گیری معروف شده است توسط رهبران و بزرگان معنوی برگزار میشود در آن فردی که قرار است جن گیری شود لباس سفید موپوشد و…