دوشنبه , ۳ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۰:۴۱ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب بازی / تعبیر دیدن بازی ، بازی چشم بندی، بازی ورق در خواب

بازی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوند . با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های دیگر از این قبیل مورد نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه ، مثل گرگم به هوا ، اکردوکر ، قایم موشک و غیره . این نوع بازی ها در خواب کسالت و اندوه است . اگر در خواب دیدید که بازی می کنید و می دوید و می خندید کسالتی و غمی برای شما پیش می آید . چنانچه مشاهده کردید که در خواب با کودکان بازی می کنید و آنها شما را مانند خودشان پذیرفته اند در آینده نزدیک عملی انجام می دهید که مردم شما را تخطئه می نمایند و سرزنش می کنند و شما از کرده خویش نادم و شرمگین خواهید شد . اگر ببیند که بچه ها بازی می کنند و شما به تماشا ایستاده اید در محیط خانواده شما بحث های ناخوشایند پیش می آید . اگر خانم و کدبانوی خانه ببیند که بازی می کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد یافت که بزرگی و کوچکی آن به اندازه هیاهویی است که در نتیجه بازی به وجود آمده بود . اگر در خواب ببیند که صدای بازی کودکان را می شنوید خبری غمناک دریافت می کنید و احتمالا مردم درباره شما بد خواهند گفت . اکثر افراد در خواب بازیهای مختلفی رامشاهده میکنند . برخی از این خوابها ساده و صرفابرگرفته از زندگی روزمره ما هستند ، مثل بسکتبال . دیگر بازیها در خواب عجیب و غریب ، باور نکردنی ، حیرت آور و کاملا واهی و نامعقول و حتی برخی ازآنها
آزارگرانه هستند . برای تعبیر هر چه بهتر اینگونه خوابها لازم است که حال و هوای عمیق وواکنشهای احساسی تان را در آنها بازی » بررسی نمایید . ممکن است در خوابتان برای تفریح مشغول بازیباشید ، که گاه و بیگاه رخ میدهد . ولی دیگرخوابهای میتوانند نشان دهنده چالشهایی در زندگی تان ، ماهیت رقابت طلبانه و بلندپروازانه یا ساده لوحی ، ناپختگی ، خامی و » کردن بچگیشما باشند . این خوابها میتوانند برملا کننده اهدافو نیات شما برای کسب موفقیت یا شیوهای آسان وراحت برای خارج باشد . اگر در خوابتان » بازی زندگی » ساختن نیرو و انرژی بالای شماباشند . هم چنین مشاهده بازی در خواب میتواندنمایانگر مشغولبازی عجیبی با افراد آشنا بودید ، لازم است که بهدقت رفتار ، کنش و تأثیر متقابل خودتان را با آنها ونقشی را که هر یک در خوابتان بازی میکنند ، بررسی کنید .

لیلا برایت میگوید : دیدن هر نوع بازی در خواب ، به این معنا است که با انجام کارهای نادرست نمیتوانید به هدف خود دست یابید . توپ بازی در خواب ، به این معنا است که کاری انجام میدهید که مورد تمسخر دیگران قرار میگیرید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بازی سرپول : پول فراوان
یک بازیکن : همه چیز به میل شما پیش میرود .
در بازی برنده می شوید : زندگی شما بسیار لذتبخش خواهد شد .
دربازی می بازید : رنج شما کاهش می یابد .
بازی شطرنج : وقتتان را بیهوده تلف می کنید .
ورق بازی می کنید : اعتبار و احترامتان را از دست میدهد .
با یک دوست بازی می کنید و برنده می شوید : یکی از عزیزانتان را از دست می دهید .
با یک دوست بازی می کنید و می بازید : شما
کس دیگری را دوست دارید .
بچه ها بازی می کنند : شانس به شما روی می آورد .
در یک بازی ورزشی بازی می کنید : پول
دیگران بازی می کنند : نگرانیها بر طرف می شوند .
در یک فانفار مشغول بازی هستید : موفقیت شما به تاخیر افتاده است .
در شرط بندی و بخت آزمایی شرکت می کنید : اشیاء قیمتی روی زمین پیدا خواهید کرد .

 

بازی چشم بندی

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازی چشمبندی هستید ، به این معنا است که در کاری شرکت میکنید که احتمالا به شما ضرر میرساند .

 

بازی ورق

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب ببینید که در بازی ورق برنده میشوید ، به این معنا است که قاضی در دادگاه به نفع شما رأی صادر میکند ، اگر در بازی ورق بازنده شوید ، به این معنا است که توطئهی . دشمنان شما را گرفتار میسازد . ورق بازی کردن در خواب برای سرگرمی ، نشاندهندهی آن است که به زودی به خواستههایتان میرسید . اما اگر بر سر پول با کسی ورق بازی میکنید ، به این معنا است که گرفتاریها و مشکلاتی شما را تهدید میکند .

۴/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *