پنجشنبه , ۶ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۸:۱۹ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب بافتن / تعبیر دین بافتن ، بافتن جامه در خواب چیست؟

بافتن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بافتنی : آسایش در خانه
یک طرح فانتزی میبافید : شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود .
یک زن جوان خواب ببیند که می بافد : او فورا ازدواج خواهد کرد .

یک مادرخواب ببیند که می بافد : او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت .
دشمنان می بافند : درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد .
دیگران می بافند : دوستان به شما نارو می زنند .

 

بافتن جامه ها

محمد بن سیرین گوید : بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است . اگر بیند جامه یا چیزی می بافت ، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است . اگر بیند جامه بافته ببرید ، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است . اگر بیند رسن یا ریسمان را تاب می داد ، دلیل است که به سفر رود .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت ، دلیل که بد بود ، زیرا کمه نشان خیانت است ، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد .

جابر مغربی گوید : اگر بیند بافندگی هم یکرد ، دلیل است که او را با مردم خصومت همی افتد و حالش نیکو شود ، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی . اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد به آن چه می بافد بستگی دارد . اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد ، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه ، خواب او می گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد . اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد . ابن سیرین نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته ای را می شکافد یا با قیچی می برد . برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می دهند . شکافتن جامه بافته شده یا هرچیز دیگری که در خواب احساس می کنید نتیجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانائی با مسایل کنار بیاید . بافتن ابریشم نشان خیانت است . چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می
بافید میراثی به شما می رسد . روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تامل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت .

لیلا برایت میگوید : اگر در خواب خود را مشغول بافندگی دیدید ، به این معنا است که در یک موقعیت خستهکنندهای قرار میگیرید که میتوانید بر آن تسلط پیدا کنید .

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر زنی خواب ببیند بافندگی می کند ، نشانۀآن است که زندگی ای پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در کنار او خواهند بود .

۲ اگر مردی خواب ببیند در کارخانۀ ریسندگی کار می کند ، نشانۀ آن است که در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت .
۳ اگر دختری خواب بافندگی ببیند ، نشانۀ آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت .
۴ اگر دختری خواب ببیند در کارخانۀ ریسندگی کار می کند ، علامت آن است که نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد .
۵ اگر خواب ببینید که کارخانۀ ریسندگی که در آن کار می کنید ویران می شود ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *