چهارشنبه , ۳۰ ام خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۳:۵۴ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب اجاره کردن منزل، مغازه و زمین چیست؟

اجاره

لیلا برایت میگوید : اگر در خواب دیدید که مکانی را اجاره کردهاید ، بدین معنا است که در امور شخصی خود به دیگران وابستهاید .

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجارهی خانهی خود هستید ، دلالت به آن دارد که منافع مالی قابل توجهای به دست خواهید آورد . اگر در خواب دیدید که قادر به پرداخت اجاره بهای خود نیستید ، نشانهی آن است که از روابط اجتماعی با دیگران سود اندکی خواهید برد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما یک اجاره نامه را امضا میکنید : عدالت درتعیقب شما خواهد بود .
از یکنفر میخواهید که یک اجاره نامه را امضا کند : زندان
یک اجاره نامه را باطل میکنید : آینده شما نامعلوم است .
برای اجاره بدنبال مستاجر میروید : با یک دشمن آشتی خواهید کرد .
یک خانه اجاره میکنید : مراقب رقیب باشید .
یک مغازه اجاره میکنید : کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت .
زمین اجاره میکنید : شانس در روابط اجتماعی .

۴.۲/۵ - (۴ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *