امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت 12:43 ب.ظ
تبلیغات

 • تعبیر خواب بازجویی، بازرس ، بازدید، بازدید کننده چیست؟ تعبیر خواب بازجویی، بازرس ، بازدید، بازدید کننده چیست؟

  باز جوئی هانس کورت میگوید : اگر در خواب از شما بازجویی کنند ، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل میشوید . آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانۀ آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست […]

 • تعبیر خواب باقلا / دیدن باقلا در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب باقلا / دیدن باقلا در خواب چه تعبیری دارد؟

  باقلا محمد بن سیرین گوید : دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر و خشک یکسان است . اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی […]

 • تعبیر خواب بافتن / تعبیر دین بافتن ، بافتن جامه در خواب چیست؟ تعبیر خواب بافتن / تعبیر دین بافتن ، بافتن جامه در خواب چیست؟

  بافتن درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بافتنی : آسایش در خانه یک طرح فانتزی میبافید : شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود . یک زن جوان خواب ببیند که می بافد : او فورا ازدواج خواهد کرد . یک مادرخواب ببیند که می بافد : او فرزندان بسیار مطیعی خواهد […]

 • تعبیر خواب باغ / تعبیر دیدن باغ ، باغچه ، باغ میوه و باعبان در حواب چیست؟ تعبیر خواب باغ / تعبیر دیدن باغ ، باغچه ، باغ میوه و باعبان در حواب چیست؟

  باغ حضرت دانیال گوید : دیدن باغ به خواب زن بود . اگر بیند باغ را آب می داد ، دلیل که با زن خویش مجامعت کند . اگر بیند که باغ را آب می داد و تر نمی شد ، که زن او از شوهر مجامعت کند . اگر بیند در خواب گل و […]

 • تعبیر خواب بازی / تعبیر دیدن بازی ، بازی چشم بندی، بازی ورق در خواب تعبیر خواب بازی / تعبیر دیدن بازی ، بازی چشم بندی، بازی ورق در خواب

  بازی منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوند . با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های دیگر از این قبیل مورد نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه ، مثل گرگم به هوا ، […]

 • تعبیر خواب بازو و بازوبند چیست؟ تعبیر خواب بازو و بازوبند چیست؟

  بازو محمدبن سیرین گوید : بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز . اگر بیند که بازوی وی قوی بود ، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد . […]

 • تعبیر خواب بازار چیست؟ / تعبیر دیدن بازار و خرید در خواب چیست؟ تعبیر خواب بازار چیست؟ / تعبیر دیدن بازار و خرید در خواب چیست؟

  بازار لوک اویتنهاو می گوید : بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت . ۲ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید […]

 • تعبیر خواب بارانی / خریدن ، پوشیدن و فروختن بارانی چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بارانی / خریدن ، پوشیدن و فروختن بارانی چه تعبیری دارد؟

  بارانی محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند بر تن او بارانی بود و او در خدمت پادشاه بود ، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود . اگر بارانی او از جهت جامه بود ، دلیل است که او فائده دیدن در دنیا حاصل […]

 • تعبیر خواب باران / دیدن بارش باران در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب باران / دیدن بارش باران در خواب چه تعبیری دارد؟

  باران حضرت دانیال گوید : باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد . و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد . اما اگر آن باران خاص است ، چنانکه بر یک جا باران […]

 • تعبیر خواب باربر، بارسنگین ، بارکد چیست؟ تعبیر خواب باربر، بارسنگین ، بارکد چیست؟

  باربر آنلی بیتون میگوید : ۱ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است . ۲ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانۀ آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت . ۳ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع […]

 • تعبیر دیدن بادیه در خواب چیست؟ تعبیر دیدن بادیه در خواب چیست؟

  بادیه منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بادیه دو معنی دارد . یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات را در آن می ریزند . در مورد نخست به همین قسمت کلمه بیابان مراجعه کنید اما در مورد دوم یعنی بادیه فلزی مطبخ ، کهن بادیه و پیاله […]

 • تعبیر خواب «باد رها کردن» تعبیر خواب «باد رها کردن»

  باد رها کردن محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد ، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند ، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود . اگر بیند که باد نرم رها کرد و […]

 • تعبیر خواب بادام / دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بادام / دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

  بادام محمدبن سیرین گوید : بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود . لکن به خصومت به دست آید . اگر بیند که بادام فرا گرفت ، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید . معبران می گویند : تاویل بادام در خواب علم […]

 • تعبیر خواب باد / وزیدن باد در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب باد / وزیدن باد در خواب چه تعبیری دارد؟

  باد منوچهر مطیعی تهرانی گوید : باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است . علامه مجلسی ( ره ) گوید : اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید . محمد بن سیرین گوید : معتقد است که اگر در خواب دیدید باد شما را از […]

 • تعبیر خواب باتلاق/ دیدن باتلاق در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب باتلاق/ دیدن باتلاق در خواب چه تعبیری دارد؟

  باتلاق لیلا برایت میگوید : مشاهدهی باتلاق در خواب ، بیانگر آن است که باید در نقشههایی که برای رسیدن به اهدافتان کشیدهاید ، دقت بیشتری نمایید تا دچار شکست نشوید . اگر در خواب ببینید که در باتلاقی افتادهاید ، به این معنا است که احتمالا دچار ضرر زیادی میشوید . آنلی بیتون میگوید […]