چهارشنبه , ۳۰ ام خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۳:۴۸ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب باقلا / دیدن باقلا در خواب چه تعبیری دارد؟

باقلا

محمد بن سیرین گوید : دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، دلیل بر غم کند و حکم تاویل آن در تر و خشک یکسان است . اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود

ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند که شخصی باقلا بدو داد و بخورد ، دلیل است که اندوهگین شود وباشد که با آن کس خصومت نماید . معبران گفته اند : اگر بیند باقلا داشت ، یا کسی بدو داد ، یا از خانه بیرون ریخت و از آن هیچ نخورد ، او را زیا ندارد ، خاصه چون به خانه خود دیده بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در مرود باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند . ابن سیرین معتقد است که باقلا به هر شکل و در هر زمان که باشد غم و اندوه است و تر و خشک آن یک حکم را دارد ولی مولف نفایس الفنون فی عرایس العیون رحمت الله الیه تصریح کرده که باقلای خشک شادی و فرح است و باقلای تر در صورتی که روی بوته و در مزرعه باشد نیکو است . معبران نوشته اند که دیدن باقلا در خواب خوب نیست چه به فصل باقلا باشد و چه بیرون از فصل و چه تر و تازه باشدو چه خشک . کسانی هستند که به خوردن باقلای تازه عادت دارند مثل اهالی شمال کشور خودمان . برای این عده خوردن باقلا در بیداری حکم خوردن سبزی سفره را دارد و بیشتر ایجاد تنوع و تفنن در غذا خوردن است لذا در خواب ایشان می تواند نشان دگر گونی کارها باشد نه صرفا غم و اندوه . در نفایس آمده که دیدن باقلای تازه بر بوته بد نیست اما اگر گل زرد روی آن باشد نشان یک بیماری برای بیننده خواب است . بیماری نزدیک که شفای سریع دارد . خوردن باقلای تر اقدام به کاری است که اندوه و کسالت می آورد . پوست کندن باقلا برخورد با یک حادثه غیر منتظره است که می تواند بی زیان باشد اگر از آن نخورید و از دست بنهید . اگر در خواب ببینیم که باقلا داریم اما آن را دور ریختیم یا مصرف نکرده و به زمین نهاده و از آن چشم پوشیدیم خواب ما گویای این است که غمی پیش می آید اما دامان ما را نمی گیرد و ما از آن می گذریم و رهائی می یابیم . اگر در خواب ببینید که با قلا دارید اما هنوز نخورده اید و قصد خوردن و مصرف کردن آن را هم ندارید بد نیست چون می گوید غمی پیش می آید که جانکاه نیست و خیلی زود می گذرد و فراموش می شود .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *