شنبه , ۲ ام تیر ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۴:۲۶ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب باغ / تعبیر دیدن باغ ، باغچه ، باغ میوه و باعبان در حواب چیست؟

باغ

حضرت دانیال گوید : دیدن باغ به خواب زن بود . اگر بیند باغ را آب می داد ، دلیل که با زن خویش مجامعت کند . اگر بیند که باغ را آب می داد و تر نمی شد ، که زن او از شوهر مجامعت کند . اگر بیند در خواب گل و ریحان می کشت ، دلیل که فرزند صالح بیاورد . اگر بیند در باغ شفتالو می کشت ، دلیل که او را فرزندی اید که زود علم و ادب بیاموزد . اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و
بوی او به دماغ می رسید ، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان ، دلیل بر هر فرزند نماید . اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود ، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند . اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می خورد ، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد . اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت ، دلیل که غم و اندوه به وی رسد . اگر بیند در باغ کوشک ها بود و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند ، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید . اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می خورد ، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد . اگر بیند در باغ است و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد ، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد . اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است ، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود .

ابراهیم کرمانی گوید : باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال . اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه ها رسته بود و  گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته ، دلیل که مرگ او بر شهادت بود ، زیرا جمله صفات بهشت است . اگر در تابستان باغی بیند معروف یا مجهول و میوه های آن شیرین بود و برگهای درختان ریخته بود ، دلیل که او را با پادشاه صحبت افتد ، در حالی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد . اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد ، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد . اگر بیند آتشی بیامد و درختان آن باغ را بسوخت ، دلیل که پادشاه را مرگ مفاجات رسد . اگر در خواب بدید در باغ اشتران بودند ، دلیل که پادشاه آن
ملک بر دشمنان ظفر یابد . اگر در باغ گوسفندان دید ، دلیل که از پادشاه مال و نعمت حاصل کند و هیبت عظیم پادشاه را است . اگر در آن باغ پرندگان بیند ، دلیل که لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ایشان اعتماد نبود . اگر بیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد ، دلیل که به قدر آن وی را منفعت رسد . اگر بیند که در باغ هیمه جمع می کرد ، دلیل منفعت بود از پادشاه لیکن به سختی و رنج بیابد .

جابرمغربی گوید : اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند ، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود . اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند ، دلیل که کار او نیکو گردد . اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می خورد ، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد . اگر در وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید ، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید ، دلیل که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند . ا گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد ، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود . اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید ، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش . آورده اند که مردی پیش سلیمان علیه السلام آمد و گفت : ای پیغمبر خدا ، به خواب دیدم باغی آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ دیدم خوکی بزرگ نشسته بود ، مرا گفتند که این باغ این خوک است . من از آن حال متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند . سلیمان گفت : این خوک بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوکان دیگر اندیشمندان آن حرام خواره ، که مطیع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دین را به دنیا فروشند و از عذاب حق تعالی نترسند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود .
اول : زن خوب ،
دوم : فرزند نیک ،
سوم : عیش خوش ،
چهارم : مال ،
پنجم : عزت و سر بلندی ،
ششم : شادی ،
هفتم : کنیزک .
باغ در خواب دیدن قیم زن بود .
اگر کسی بیند که باغبانی می کرد ، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند
بعضی از معبران گفته اند : دیدن باغ بر سه وجه است ،
اول : کدخدای سرای .
دوم : قیم زن .
سوم : فرزند قره العین .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است . معبران باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند . چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود . قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون
صفحه ۳۰۶ از ۱۳۰۷ www.Ghaemiyeh.com بانک جامع تعبیر خواب مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان وجود زن میسر نیست . اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید . حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند . روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم .

علامه مجلسی ( ره ) گوید : بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم

لیلا برایت میگوید : مشاهدهی باغ در خواب ، بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید ، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد . اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید ، بیانگر به دست آوردن ثروت است .

آنلی بیتون میگوید : ۱ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانۀ آرامش فکری بسیار و آسایش است .
۲ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت .
۳ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانۀ آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب باغ بهشت : فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .
یک باغ خیلی مرتب : امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .
یک باغ نامرتب : یک خطرپشت یک راز مخفی شده
باغ همسایه : خوشبختی
باغ یک دوست : یک دوره بد شروع می شود .
باغ یکی از اعضاء فامیل : موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابدا خوب نیست .
یک باغ زیبا : ثروت شما بیشترخواهد شد .
یک باغ عریان : یک مرگ نزدیک است .
به یک باغ رسیدگی می کنید : پول
یک باغ بهم ریخته و کثیف : بی پولی و فلاکت
در یک باغ قدم می زنید : شادی .
یک باغ پر از درخت : خوشبختی
یک باغ با گلهای زیبا : یک ازدواج سریع .

 

باغ میوه

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمۀ عشقی طولانی است . اگر خواب ببینید که باغهایی که از آن می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آماده چیدن است ، نشانۀ پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید .
۲ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند ، علامت آن است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگی راحتی برای او مهیا خواهند کرد .
۳ اگر خواب ببینید که در باغ میوه ای خوکها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر زمین افتاده است ، علامت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .
۴ اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد .
۵ اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد . و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت .
۶ اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خارگیر می کنید ، علامت آن است که رقیبی حسود خواهید داشت .
۷ اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است که فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید .
۸ اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است که به هنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .
۹ دیدن باغ میوه طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید .

 

باغبان

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب باغبانی را دیدید ، بیانگر آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک باغبان : کارها و فعالیتهای فعلیتان شما را پولدار خواهد کرد .
شما یک باغبان هستید : ثروت شما بیشتر خواهد شد
شما باغبان خودتان هستید : خوشبختی از آن شماست .
یک باغبان در فکر باغش نیست : بد شانسی
یک باغبان درختان را هرس می کند : شادی و ازدواج

 

باغچه

لیلا برایت میگوید : مشاهدهی باغچه در خواب ، بیانگر این است که شما عاشق میشوید . اگر در خواب با یک باغچهی کثیف و نامرتب روبهرو شدید ، به این معنا است که شما در انجام کاری با کسی مشورت میکنید که شایستگی لازم را ندارد . اگر خواب ببینید در باغچهای مشغول به کار هستید ، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادی دارید .

 

باغ میوه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید .
به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده
در یک باغ میوه قدم می زنید : هرآرزویی دارید برآورده میشود .
یک باغ میوه می چینید : آرزوی شما هرگز برآورده نمی شود .
یک باغ میوه که میوه هایش را چیده اند : شانس پیشرفت را از دست می دهید .
یک باغ پر از میوه : شانس
میوه ها کمیاب در یک باغ میوه : برثروت شما به علت صبر زیادی که دارید اضافه می شود .
میوه های رسیده در یک باغ : موفقیت بزرگ
میوه های نرسیده در باغ : دوستان بد دور شما هستند .

 

باغ وحش

لیلا برایت میگوید : اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافتهاید ، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری بکنید ، احتمالا خطری شما را تهدید میکند .

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید . با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید .
تنها به باغ وحش می روید : مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید .
زن شوهر به باغ وحش می روند : خواسته های آنان برآورده نخواهد شد .
با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید : خطر و بد شانسی
دوستان به باغ وحش می روند : رازتان را برای هیچکس فاش نکنید .
ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند : بدبختی
فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند : پول
به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید : شادی و تفریج .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *