شنبه , ۲۹ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۱۵ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب بازجویی، بازرس ، بازدید، بازدید کننده چیست؟

باز جوئی

هانس کورت میگوید : اگر در خواب از شما بازجویی کنند ، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل میشوید .

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانۀ آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

 

باز دید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما از کسی یا جایی بازدید می کنید : درعملی کردن نقشه هایتان با مانع روبرو خواهید شد .
به دیدن بستگان می روید : مورد سوءظن دیگران قرار می گیرید .
یک دوست به دیدن شما می آید : ضرر مالی در کار
یک پزشک شما را عیادت می کند : از دیگران پیشی می گیرید .
شما به دیدن دوستان می روید : موقعیت شما ابدا خوب نیست .
دوستان متعددی به دیدن شما می آیند : به زودی خبرهای خوش دریافت می کنید .
شما از دیگران دیدن می کنید : یک محکمه در پیش دارید .
دیگران برای کار به دیدن شما می آیند : غم بزرگی باعث ناراحتی شما خواهد بود .

 

بازدید کننده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بازدید کنندگان : یک دوست وفاداری خود را به شما ثابت می کند .
بازدید کنندگان را می پذیرید : در انتظار یک دوست باشید .
تعداد بسیاری بازدیدکننده : دوستان به شما کمک میکنند .
شما بازدید کننده هستید : شانس
شما با یک بازدید کننده کاری دارید : بیماری .

 

بازرس

لیلا برایت میگوید : اگر در خواب ببینید که بازرس شدهاید ، به این معنا است که دست به کارهایی میزنید که دوست ندارید کسی از آن مطلع شود . دیدن بازرس در خواب ، بیانگر آن است که برای مدتی کوتاه دچار گرفتاری میشوید .

۴/۵ - (۴ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *