یکشنبه , ۹ ام آذر ماه سال ۱۳۹۹ ساعت ۱:۳۴ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر دیدن آبپاش ، آبشار و آب تنی در خواب چیست؟

تعبیر دیدن آبپاش ، آبشار و آب تنی در خواب چیست؟

 

آبپاش

لیلا برایت میگوید : دیدن آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد .

 

آبتنی

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن خود در آب روشن تندرستی بود، دیدن خود در آب تیره صدقه دهد.

اچ میلر میگوید : اگر ببینید که در هوایی آزاد آب تنی میکنید ، به معنی این است که موفقیت بسیاری در پیش روی شما است .

اگر ببینید که در یک آبشار آب تنی میکنید نشانگر این است که نقشههای شما با شکست روبهرو میشود .

اگر ببینید که با لباس آب تنی میکنید ، بدانید که با کسی مشاجره خواهید کرد .

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد .

اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید .

اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آب تنی می کنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد .

اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند ، علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد .

 

آبدستان

آفتابه ای که بوسیله آن دست و صورت خویش را می شویند.
محمد بن سیرین گوید : آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود ، اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و اگر او ره کسی دهد هم ، بر این قیاس بود .

ابراهیم کرمانی گوید : آبدستان درخواب ، خادم بود . و اگر بیند که آبدستان او بشکست یا ضایع شد ، دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد . و اگر
بیند که از آبدستان آب همی خورد ، دلیل کند که وی فرزندی حاصل شود خاصه ، که آب را صافی بیند و خوش طعم .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود :
اول : خادم ،
دوم : خزینه ،
سوم : مدیر کار ،
چهارم : فرزند ،
پنجم : روزی اندک از جایی که امید ندارد .

 

آبشار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است . حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد . هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای که خواب پیش بینی می کند نشان می دهد . اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالا ناظر آن خواهید بود . اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه ای که  واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد . آب متعفن بیماری است . اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می گیرید و سودی عایدتان می شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سازد ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید : آبشار امیدهای بر باد رفته.

آنلی بیتون میگوید : دیدن آبشار در خواب ، علامت آن است که با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد . ثروتی که برای تأمین زندگی آینده شما نقش
بسیار مهمی ایفا خواهد کرد .

لیلا برایت میگوید : دیدن آبشار به این معنا است که یکی از اعضای خانوادهی شما دچار مشکل سختی خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آبشار : به محلی دعوت میشوید که در آنجا خوش گذارنی میشود .

یک آبشار از آب تمیز و صاف : خوشبختی

به همراه دیگران به یک آبشار نگاه میکنید : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسیار بد گویی میکنند .

از یک آبشار آب برمیدارید : بر مشکلات شما اضافه میشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *