پنجشنبه , 11 ام آذر ماه سال 1400 ساعت 4:49 بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب اتومبیل / تعبیر دیدن اتومبیل در خواب چیست؟

تعبیر خواب اتومبیل / تعبیر دیدن اتومبیل در خواب چیست؟

اتومبیل

عبدوس گوید : ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با اتومبیل و هواپیما از نظر عبدوس تعبیر شگفتی دارد فروید دریافت که رویای ترک ایستگاه به تعبیر دریافت و درک عزیمت به جهانی دیگر است . ترک ایستگاه در مجموع یعنی حرکت از جایی به مقصدی نا معلوم حالا این حرکت با ماشین یا اتوبوس یا کشتی یا قطار فرقی نمی کند .

 

فروید عقیده دارد : اگر بیننده از ایستگاه به مقصدی نا معلوم حرکت کرد ، در رویا نشانگر مرگ و آرزوی آن از طرف خواب بین و بالاخره نزدیک شدن مرگ او است .

مولف گوید : با اینکه ماشینهای سواری در جامعه زیاد شده است و تغریبا اکثر افراد می توان گفت از این وسیله استفاده می کنند ولی هنوز یک وسیله تجملاتی برای عده ای می باشد
خریدن اتومبیل بزرگی و عزت و جاه مسافرت با اتومبیل غم واندوه کار کردن با اتومبیل بدست آوردن سود زیاد تصادف با اتومبیل گرفتاری ومشکل بزرگ اگر ماشین او زیر خاک پنهان شده بود و آن را از آنجا بیرون کشید نشانه آن است که از مشکلات بزرگ بوجود آمده رهائی خواهد یافت

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است . اگر دید پادشاه گردونی به وی داد ،
دلیل که از پادشاه بزرگی یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گردونه بر هشت وجه است .
اول : عزو جاه ( عزت و آبرو ) .
دوم : ولایت وفرمانروایی .
سوم : مرتبه ومنزلت .
چهارم : بزرگی .
پنجم : هیبت .
ششم : خرمی ( شادمانی و سرور ) .
هفتم : رفعت .
هشتم : اسانی کارها .

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود .
۲ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد .
۳ اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کنید ، دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید .
۴ اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد که برای جلب حمایت فردی تلاش می کند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود .

لیلا برایت میگوید : اگر در خواب دیدید که با کسی در اتومبیل همسفر شدهاید ، نشانهی آن است که با دیگران روابط خوبی پیدا خواهید کرد . اگر در خواب اتومبیلی خریدید ، نشانهی آن است که در کارها موفق میشوید . اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمهی مالی به شما میرسد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک اتومبیل : خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود .
شما یک اتومبیل دارید : یک هدیه مهم دریافت میکنید .
به تنهایی رانندگی میکنید : بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت .
به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید : باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می کنند دفاع کنید .
با معشوقتان در اتومبیل هستید : باید بیشتر بر هوسهایتان غلبه کنید .
با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید : نقطه ضعفهای شما نمایان میشود .
به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید : از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید .
یک تصادف اتومبیل : علامت رسیدن پول
اتومبیل واژگون میشود ولی شما جان سالم بدر میبرید : از رقیب بپرهیزید .
به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی میبرید .
به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *