پنجشنبه , 11 ام آذر ماه سال 1400 ساعت 11:23 قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب اتاق / تعبیر دیدن اتاق، اتاق پذیرایی ، اتاق کنفرانس، اتاق خواب چیست؟

تعبیر خواب اتاق / تعبیر دیدن اتاق، اتاق پذیرایی ، اتاق کنفرانس، اتاق خواب چیست؟

اتاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست . اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور ، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور .

لوک اویتنهاو می گوید : اتاق : نیات بد
اتاق زیبا : پیروزمندی
اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب اتاقی دیدید ، به این معنا است که مدت اندکی در خانهی فعلی خود ، خواهید ماند .

 

اتاق پذیرایی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خود را در یک اتاق پذیرایی می بینید : یک کارسخت در انتظار شماست .
در اتاق پذیرایی یک زن زیبا هستید : از یارتان جدا خواهید شد .
در اتاق پذیرایی یک زن زشت و بد هیبت هستید : مشاجره
خواب ببینید که در اتاق پذیرایی معاشقه میکنید : مورد آزار و مواخذه قرار خواهید گرفت .
یک اتاق پذیرایی را مرتب میکنید : نتایج عالی درامور عشقی
یک اتاق پذیرایی پر از اشیاءکمیاب : ناراحتی و نا امیدی .

 

اتاق خواب

هانس کورت میگوید :
اگر دختری خواب اتاق خوابی تمیز و زیبا را ببیند ، به معنای آن است که مردی ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج میدهد . مشاهدهی اتاق خواب زیبا در خواب ، علامت آن است که ثروتی غیرمنتظره از طریق فامیل ، فرد ناشناس و یا معاملهای در تجارت به شما خواهد رسید .

لیلا برایت میگوید : اتاق خواب در هر حال به معنی روابط جنسی و زناشویی است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید ، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدی خواهید شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابی ناآشنا دیدید ، علامت آن است که با فردی آشنا میشوید که روابط دوستانهای با او پیدا میکنید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد .
یک اتاق خواب در یک آپارتمان : در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد .
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود .
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

 

اتاقک

لیلا برایت میگوید : اگر در خواب خود را در اتاقک کشتی دیدید ، به معنای آن است که درگیر دعوایی میشوید که به دادگاه کشیده میشود و به خاطر به اثبات نرسیدن حرفهای شاهد ، در دعوا شکست میخورید .

 

اتاق کنفرانس

لیلا برایت میگوید : دیدن اتاق کنفرانس در خواب ، بدین معنا است که در آینده با افرادی برخورد میکنید که برای شما ارزش خاصی خواهند داشت .

۲/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *