سه شنبه , ۲۵ ام مرداد ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۴ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب ابلیس / تعبیر دیدن شیطان در خواب چیست؟

تعبیر خواب ابلیس / تعبیر دیدن شیطان در خواب چیست؟

ابلیس

حضرت دانیال گوید : دیدن ابلیس به خواب ، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم ، که همه را بدی آموزد و شر و فساد . اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود ، دلیل که وی را به خیر صلاح میل بود . اگر بیند که ابلیس را بر وی غلبه بود ، دلیل است کمه به راه شر و فساد مایل بود . اگر بیند که ابلیس  او را نصیحت می کرد و وی را خوش می آمد ، دلیل که او را هم به لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ » : مال هم به تن مضرت رسد . اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایی میبرد و او گفت که دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد ، و بعد از آن به نصیحت شخصی از آن گناه باز ایستد . اگربیند که ابلیس را بر ، « الْعَظِیم گردن غل نهاد ، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود ، دلیل است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که ابلیس رامطیع شد ، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد . اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد ، اگر آن چیز نیک بود ، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود ، دلیل بر فساد دین نماید . اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود ، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد . اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت ، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید . اگر بیند که ابلیس بکشت ، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صلاح ورزد .

لوک اویتنهاو می گوید : ابلیس : همراه بد ، همراه ناجور

آنلی بیتون میگوید : ۱ دیدن ابلیس در خواب ، نشانۀ روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است . برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید .

۲ اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانۀ آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید .
۳ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانۀ آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید .
۴ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانۀ آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید .
۵ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد .
۶ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت .
۷ اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانۀ آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانۀ خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.