تبلیغات

  • www.dustaan.com بقایای جسد 2 هزار ساله در شهر باستانی هرکولانیوم +عکس بقایای جسد 2 هزار ساله در شهر باستانی هرکولانیوم +عکس

    جسد یکی از قربانیان فوران آتشفشان “وزوو” که در شهر باستانی هرکولانیوم در ایتالیا یافت شده است، انگشترهای این زن پس از ۲۰۰۰ سال هنوز صحیح و سالم بر انگشتان او می درخشد. بقایای جسد ۲ هزار ساله در شهر باستانی هرکولانیوم