تبلیغات

  • www.dustaan.com رابطه نوشیدن قهوه با افزایش طول عمر رابطه نوشیدن قهوه با افزایش طول عمر

    نتایج پژوهش های دانشمندان نشان می دهد که مصرف کنندگان قهوه، نسبت به افرادی که قهوه نمی نوشند طول عمر بیشتری دارند. یافته های قبلی نشان داده بود که مصرف کنندگان قهوه، نسبت به افرادی که قهوه نمی نوشند زندگی طولانی تری دارند و این امر دانشمندان را متعجب و متحیر ساخته بود. به گزارش […]