تبلیغات

  • www.dustaan.com استخدام زنان به شرط... استخدام زنان به شرط…

    * وقتی درخواست های بی‌شرمانه، ورد زبان برخی مدیرعامل ها می شود! نگار. ج 25 سال دارد، او چندی پیش از میان آگهی های کارمند دفتری روزنامه چند جایی تماس گرفت و فرم پر کرد و در نهایت از سوی شرکت های خصوصی دعوت به کار شد. عمر فعالیت نگار در این شرکت خصوصی اما […]