تبلیغات

  • www.dustaan.com برای بانوان، نماز خواندن با بلوز وشلوار چه حکمی دارد؟ برای بانوان، نماز خواندن با بلوز وشلوار چه حکمی دارد؟

    در خصوص حکم نماز خواندن بانوان با بلوز وشلوار باید پاسخ داد: حد حجاب بانوان در موقع نماز، پوشاندن تمام بدن حتى سر و موى می باشد که پوشاندن صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا از آن استثنا شده است.حال نمازخواندن با لباس داخل منزل مثل بلوز و شلوار(بدون حضور نامحرم) […]