تبلیغات

  • www.dustaan.com عکس   سلاخی بیرحمانه شیر در مشهد عکس – سلاخی بیرحمانه شیر در مشهد

    قاضی بخشی محبی از کشف یک قطعه پوست شیر که به تازگی از بدن حیوان جدا شده است در خیابان خواجه ربیع مشهد خبر داد. قاضی محمد بخشی محبی معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد از کشف یک قطعه پوست شیر که به تازگی از بدن حیوان جدا شده است در خیابان خواجه ربیع مشهد […]