تبلیغات

  • www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

    دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.سقراط اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.سقراط تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن […]