تبلیغات

  • www.dustaan.com در صورت رئیس جمهور شدن ترامپ, تکلیف برجام چه می شود؟ در صورت رئیس جمهور شدن ترامپ, تکلیف برجام چه می شود؟

    سعید لیلاز می‌گوید ترامپ نمی‌تواند برجام را نپذیرد و برجام با روی کار آمدن هر کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا خطری اجرای برجام را تهدید نمی‌کند. به نظر من آنچه که درباره از بین بردن برجام و… مطرح می‌شود فقط سرو صدای بیهوده است و سرنوشت موضوعی مانند برجام به سلیقه رئیس‌جمهور آینده آمریکا […]