تبلیغات

  • نقش سعودی ها در کودتای ترکیه چیست؟!

    کودتای نافرجام در ترکیه با واکنش های متفاوت کشور های منطقه همراه بود. در این میان واکنش دو کشور عربی قطر و عربستان از همه جالب تر بود. کودتای نافرجام در ترکیه با واکنش های متفاوت کشور های منطقه همراه بود. در این میان واکنش دو کشور عربی قطر و عربستان از همه جالب تر بود. در حالی که امیر قطر […]