تبلیغات

  • www.dustaan.com نقش سعودی ها در کودتای ترکیه چیست؟! نقش سعودی ها در کودتای ترکیه چیست؟!

    کودتای نافرجام در ترکیه با واکنش های متفاوت کشور های منطقه همراه بود. در این میان واکنش دو کشور عربی قطر و عربستان از همه جالب تر بود. کودتای نافرجام در ترکیه با واکنش های متفاوت کشور های منطقه همراه بود. در این میان واکنش دو کشور عربی قطر و عربستان از همه جالب تر بود. در حالی که امیر قطر […]