تبلیغات

  • www.dustaan.com طرز تهیه جگر، دل و قلوه گوسفندی در خانه طرز تهیه جگر، دل و قلوه گوسفندی در خانه

    ابتدا جگر را کاملا میشوریم . وسط دل رابازکرده وکاملاتمیزمیشوریم چون وسط دل خون هست به خاطرهمین بایدوسطش را شست . پوست روی قلوه رادرمیاوریم و هرقلوه رانصف کرده ومیشوریم جگر، دل وقلوه رابایدخیلی نازک خردکردو توی سیخ نازک بکشیم موقع پخت جگر رانبایدزیادروی آتیش بگذاریم چون سفت میشود وقتی همگی آماده شدروی نان اگردوست […]