تبلیغات  • www.dustaan.com مردم ناراضی اند، اما آمارها راضی‌! مردم ناراضی اند، اما آمارها راضی‌!

    ارزیابی های صورت گرفته بیانگر افزایش رضایت مندی متشریان از خدمات پس ازفروش خودرو ها در یک سال و نیم اخیر است، اما شواهد نشان میدهد مردم همچنان ناراضی اند….