تبلیغات

  • www.dustaan.com مراحل خیانت در زندگی زناشوییمراحل خیانت در زندگی زناشویی

    خیانت در دهه اول بە سبب عدم علاقه بە همسر در سال‌های اولیه ازدواج کە مرد نسبت بە همسر خود علاقه‌ای ندارد ( یا بالعکس زن به مرد علاقه ای ندارد ) و از روی اجبار تن بە ازدواج داده است یا اینکه متوجه می‌شود همسرش توانایی لازم جنسی یا عاطفی یا حمایتی ندارد.   […]