ارسال شده در مجموعه آشپزی دوستان ، کد آموزش : 289269

در این بخش قصد داریم تا شما کاربران عزیز را با طرز تهیه ۵ غذای بسیار خوشمزه برای ایام عید نوروز آشنا کنیم.

www.dustaan.com طرز تهیه 5 غذا ی بسیار خوشمزه برای عید نوروز

ﺧﻮرﺷﺖ ﺑﺎدﻧﺠﺎن

ﻣﻮاد ﻻزم: ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﻴﭽﻪ ﯾﺎ ﻣﻐﺰران – ۷ ﻋﺪد ﺑﺎدﻧﺠﺎن ﻗﻠﻤﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ – ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﭘﻴﺎز ﺳﺮخ ﮐﺮدﻩ – ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮرﯼ رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – دو ﻗﺎﺷﻖ ﺁب ﻟﻴﻤﻮ ﯾﺎ ۵ ﻋﺪد ﻟﻴﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ – ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و ادوﯾﻪ ﺧﻮرﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ: ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﻴﺸﻮﺋﻴﻢ و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺮا ﺑﺎ ﭘﻴﺎز و ۴ ﻟﻴﻮان ﺁب در دﯾﮓ رﯾﺨﺘﻪ و روﯼ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﻣﻴﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﭙﺰد. ﺑﻌﺪ ﺑﺪان ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و ادوﯾﻪ ﺧﻮرﺷﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻩ و رب را داﺧﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺮﯾﺰﯾﻢ و ﮐﻤﯽ هﻢ ﺑﺪان ﺁب ﻟﻴﻤﻮ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﯾﺎ ﻟﻴﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻟﻴﻮان ﺁب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و ﺑﺪان ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ زدﻩ و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﺳﺮخ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻬﺎ را در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺮﯾﺰﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁب ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻞ ﺑﺰﻧﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻬﺎ ﻟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺣﺎل ﺧﻮرﺷﺖ ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻠﻮ ﻧﻮش ﺟﺎن ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ

www.dustaan.com طرز تهیه 5 غذا ی بسیار خوشمزه برای عید نوروز

ﺧﻮرﺷﺖ ﺑﺎﻗﻼﻗﺎﺗﻖ

ﻣﻮاد ﻻزم: ۳ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺎﻗﻼﯼ رﺷﺘﯽ ﺳﺒﺰ و ﺗﺎزﻩ ﯾﺎ ۵۰۰ ﮔﺮم ﺑﺎﻗﻼﯼ رﺷﺘﯽ ﺧﺸﮏ ۴ – ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرﯼ ﺷﻮﯾﺪ (ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﺗﺮ) ۳ – ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ – ﯾﮏ و ﻧﻴﻢ ﺑﺘﻪ ﺳﻴﺮ – ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮرﯼ زردﭼﻮﺑﻪ ۲۵۰ – ﮔﺮم روﻏﻦ ﯾﺎ ﮐﺮﻩ – ﻓﻠﻔﻞ و ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ: ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮرﺷﺘﻬﺎﯼ ﮔﻴﻼن، ﺑﺎﻗﻼﻗﺎﺗﻮق اﺳﺖ. ﺑﺎﻗﻼﯼ رﺷﺘﯽ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ هﺮ دو ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻧﺮا ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺮوزﻩ ﻣﻴﺘﻮان اﯾﻦ ﺑﺎﻗﻼ را ﺑﺼﻮرت ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺁﻣﺎدﻩ در ﻣﻴﺪان ﺗﺠﺮﯾﺶ ﺗﻬﺮان ﯾﺎﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﺁن ﮐﻪ داراﯼ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در ﻣﻐﺎزﻩ هﺎﯼ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻧﺮا ﯾﮏ ﺷﺐ در ﺁب وﻟﺮم ﺧﻴﺲ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻧﺮا ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎﻗﻼﯼ رﺷﺘﯽ را ﺑﺎ ﺳﻴﺮ رﯾﺰ ﺷﺪﻩ و زردﭼﻮﺑﻪ و ﺷﻮﯾﺪ و روﻏﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﻔﺖ ﻣﻴﺪهﻴﻢ. ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺪان ﺁب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﻴﻢ ﺗﺎ روﯼ ﺑﺎﻗﻼ را ﺑﮕﻴﺮد. ﺣﺮارت را ﮐﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﻴﻢ ﺗﺎ ﺁهﺴﺘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻼ ﺑﭙﺰد. ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎﻗﻼ ﻟﻪ ﻧﺸﻮد. ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را در ﺁن ﺷﮑﺴﺘﻪ و در ﻇﺮف را ﻣﻴﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد. ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ زدﻩ و ﺳﺮو ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﻴﻢ. اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ، ﻣﺎهﯽ دودﯼ ﯾﺎ ﺷﻮر، زﯾﺘﻮن ﭘﺮوردﻩ ﺻﺮف ﻣﻴﺸﻮد. ﻓﻬﺮﺳﺖ

www.dustaan.com طرز تهیه 5 غذا ی بسیار خوشمزه برای عید نوروز

ﻓﺴﻨﺠﺎن

ﻣﻮاد ﻻزم: ﻧﺼﻒ ﻣﺮغ – ۲۵۰ ﮔﺮم ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو ﭼﺮخ ﺷﺪﻩ – ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮرﯼ رب اﻧﺎر – ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮرﯼ ﭘﻴﺎز ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ – اﮔﺮ ﻓﺴﻨﺠﺎن را ﺷﻴﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪهﻴﺪ ﮐﻤﯽ هﻢ ﺷﮑﺮ

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ: ﻣﺮغ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﭘﻴﺎز و ۳ ﻟﻴﻮان ﺁب و ﮔﺮدوﯼ ﭼﺮخ ﺷﺪﻩ و ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ در دﯾﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دادﻩ و ﺣﺮارت زﯾﺮ دﯾﮓ را ﻣﻼﯾﻢ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺁهﺴﺘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺪ. ﺳﭙﺲ رب اﻧﺎر را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺧﻮرش اﺟﺎزﻩ ﻣﻴﺪهﻴﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮرش را ﺷﻴﺮﯾﻦ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﺪ ﮐﻤﯽ هﻢ ﺷﮑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرش ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ و روﻏﻦ ﺑﻴﺎﻧﺪازد. ﺑﺠﺎﯼ ﻣﺮغ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از اردﮎ (ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ) هﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻴﺪ.

 

www.dustaan.com طرز تهیه 5 غذا ی بسیار خوشمزه برای عید نوروز

ﭼﻠﻮ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ

ﻣﻮاد ﻻزم: ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ – ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ و ﮔﻠﭙﺮ ﺑﻤﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ: در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﺒﻼن ﺷﺮح ﻣﻴﺪهﻴﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺎهﯽ را در ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺁب اﻧﺎر ﺗﺮش ﯾﺎ ﺁب ﻧﺎرﻧﺞ و ﮔﻠﭙﺮ و ﭼﻠﻮ ﻣﻴﺨﻮرﻧﺪ.

ﻣﺎهﯽ را ﺑﺎ ﺁب ﺳﺮد ﻣﻴﺸﻮﺋﻴﻢ و ﻓﻠﺴﻬﺎﯼ درﺷﺖ ﺁﻧﺮا ﻣﻴﮕﻴﺮﯾﻢ. ﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ ﻣﺎهﯽ را ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﻣﻴﺒﺮﯾﻢ و ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎﯼ داﺧﻞ ﮔﻮش را ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﺷﮑﻢ ﻣﺎهﯽ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺁﻧﺮا ﺑﺎ ﺁب ﺳﺮد ﻣﻴﺸﻮﺋﻴﻢ. ﻣﺎهﯽ را از ﻃﻮل در ۳ ﯾﺎ ۴ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﯽ ﻣﻴﺒﺮﯾﻢ. هﺮ ﻗﻄﻌﻪ را از وﺳﻂ ﺑﻪ دو ﻧﻴﻢ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺁﻧﺮا ﺑﺎ دﻗﺖ ﺟﺪا ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﯽ ﮐﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮد. ﭘﺸﺖ و روﯼ هﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎهﯽ را ﺑﺎ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. روﻏﻦ را داغ ﮐﺮدﻩ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎهﯽ را از ﻃﺮف ﮔﻮﺷﺖ در روﻏﻦ داغ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﺳﺮخ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﺑﻌﺪ از ﺳﺮخ ﺷﺪن هﺮ ﻃﺮف ﺁﻧﺮا ﺑﺮﻣﻴﮕﺮداﻧﻴﻢ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را هﻢ ﺧﻮب ﺳﺮخ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎهﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﻼﺋﯽ درﺁﯾﺪ.

ﺑﺮاﯼ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻣﺎهﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﻮ – اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﮐﺮﻩ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺁب اﻧﺎر ﺗﺮش ﯾﺎ ﺁب ﻧﺎرﻧﺞ ﺗﺮش ﻣﻴﺮﯾﺰﯾﻢ و ﺑﺪان ﮐﻤﯽ ﮔﻠﭙﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و ﺧﻮب هﻢ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ. ﺣﺎل ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎهﯽ را از اﺳﺘﺨﻮان ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ و در اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﺮﯾﺰﯾﻢ. ﺑﻌﺪ از ﺁن اﯾﻦ ﻣﺎهﯽ ﺗﺮش ﺷﺪﻩ را روﯼ ﭼﻠﻮ رﯾﺨﺘﻪ و ﻧﻮش ﺟﺎن ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ.

 

www.dustaan.com طرز تهیه 5 غذا ی بسیار خوشمزه برای عید نوروز

ﻣﻴﺮزا ﻗﺎﺳﻤﯽ

ﻣﻮاد ﻻزم: ۵ ﻋﺪد ﺑﺎدﻧﺠﺎن درﺷﺖ (ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺪون ﺗﺨﻢ) – ۴ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ – ۲ ﺑﺘﻪ ﺳﻴﺮ – ۳ ﻋﺪد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – ۱۵۰ ﮔﺮم روﻏﻦ ﯾﺎ ﮐﺮﻩ – ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮرﯼ زردﭼﻮﺑﻪ – ﻓﻠﻔﻞ و ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ: ﻣﻴﺮزا ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺑﺎﻗﻼﻗﺎﺗﻮق ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻮﮎ ﮐﺎرد ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ را ﯾﮏ ﭼﺎﮎ ﻣﻴﺪهﻴﻢ. ﺁﻧﻬﺎ را روﯼ ﺁﺗﺶ ذﻏﺎل و ﯾﺎ در ﻓﺮ اﺟﺎق ﮐﺒﺎب ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮم و ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺮ ﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻬﺎ را ﺟﺪا ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻮب ﺁﻧﻬﺎ را ﻟﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﻴﻢ.

ﺳﻴﺮهﺎ را ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻮب ﻣﻴﮑﻮﺑﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺮا ﺑﺎ روﻏﻦ و زردﭼﻮﺑﻪ ﺗﻔﺖ ﻣﻴﺪهﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و روﯼ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ در ﺗﺎﺑﻪ ﺳﺮخ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻬﺎ را هﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. ﮐﺎر ﺳﺮخ ﮐﺮدن را ﺁﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﻣﻴﺪهﻴﻢ ﺗﺎ ﺁب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد. ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻴﻬﺎ را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪﻩ و ﻗﺎچ

ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و در ﺗﺎﺑﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺣﺮارت ﻣﻴﺪهﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ. وﺳﻂ ﺗﺎﺑﻪ را ﺑﺎز ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ و در ﺁن ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ روﻋﻦ ﻣﻴﺮﯾﺰﯾﻢ . ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ را در ﺁن ﻣﻴﺸﮑﻨﻴﻢ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎ, ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ وﻗﺘﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺁﻧﺮا ﺑﺎ ﺑﺎدﻧﺠﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻴﺪ. ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ زدﻩ ﺑﺮﻣﻴﺪارﯾﻢ. ﻓﻬﺮﺳﺖ

۰/۵ ( ۰ نظر )
پربیننده ترین مطالب روزانتشار یافته : ۰
 

شما می توانید دیدگاه خود را در خصوص پست بالا برای نمایش در سایت در کادر زیر وارد کنید.

 

نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد، تایید نخواهند شد.