در یکی از مناطق لیورپول یک سگ پرستار بچه گربه‌ای شد که چشمش به شدت آسیب دیده بود. صاحب این سگ مدعی  است که سگش به شدت از گربه‌ها متنفر بود  اما با مشاهده این بچه گربه و زخمی که بر چشمش بود به سمتش رفته و او را مادرانه مورد محبت خود قرار داد.

مالک این حیوان به همراه سگش، بچه گربه را به یک مرکز دامپزشکی رساندند و چشم آسیب دیده او را تیمار کردند. تصاویری که در ادامه ارائه شده است مربوط به این سگ و بچه گربه است.

 

سگی که از گربه‌ها متنفر بود پرستار یک بچه گربه شد + تصاویر

سگی که از گربه‌ها متنفر بود پرستار یک بچه گربه شد + تصاویر