یکشنبه , ۶ ام آذر ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۸:۴۱ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب بازو و بازوبند چیست؟

تعبیر خواب بازو و بازوبند چیست؟

بازو

محمدبن سیرین گوید : بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز . اگر بیند که بازوی وی قوی بود ، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد . اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید ، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود .
اول : برادر .
دوم : فرزند .
سوم : شریک .
چهارم : دوست .
پنچم : پسرعمو .
ششم : همسایه .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است ، یا فرزند است ، یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداشته باشد یا پسر عمو است و یا همسایه . کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است . چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید ( این بستگی به راست و چپ دارد ) چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی توانند . اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد . همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف . اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد . اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و ندشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد .

لیلا برایت میگوید : اگر در خواب بازوی خودتان را دیدید ، نشانهی پذیرفتن انجام کارهای مشکل است . اگر در خواب بازوی خود را بسیار کوچک دیدید ، به این معنا است که با مردم با خوشرویی برخورد میکنید ، دیدن بازوی پر مو در خواب ، نشان دهندهی پیشرفت در امور کاری است . اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته ، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل میشوید .

آنلی بیتون میگوید :دیدن بازوی قطع شده در خواب ، بیانگر جدایی از یکی از نزدیکانتان است . اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید ، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد ، مراقب باشید که نیرنگ و
فریب دیگران را نخورید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان .
شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقتهای بزرگ و درسطح بالاخواهید داشت .
بازوهای شما پر از مو است : ثروتمند خواهید شد .
بازوی شما بلند است : یک شادی بزرگ در انتظار شماست .
بازوی شما کوچک است : پول فراوان
بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار می شوید .
بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت
بازوهای شما را قطع می کنند : یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید .
بازوهای شما درد می کند : نتایج بد در کارها
بازوی شما کثیف است : غم بزرگ
یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است : مشاجره
یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است : شوهرش را از دست می دهد .
بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است .
بازوی راست شما قطع شده است : مرگ یک مرد در فامیل
بازوی چپ شما قطع شده است : مرگ یک زن در فامیل
بازوی شما می شکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک .
یک بیماری پوستی روی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید .
بازوی شما کک و مک دارد : باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید .

 

بازوبند

ابراهیم کرمانی گوید : بازوبند زرین ، اگر بیند که در بازو داشت ، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد . اگر بازوبند سیمین داشت ، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد . اگر این خواب را زنی بیند ، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود . اگر بیند که بازوبند سیمین یا اهنین داشت ، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود . اگر بیند که بازوبند بشکست یا
ضایع شد تاویلش به خلاف این بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست . اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می رسد . اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می فرستد . چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است . داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود . چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید .
لیلا برایت میگوید : مشاهدهی بازوبند سیاه در خواب ، بیانگر آن است که بیماری و گرفتاری شما را تهدید میکند . اگر در خواب ببینید کسی به شما یک بازوبند هدیه داده ، به این معنا است که موضوعی باعث شادی شما میشود .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *