جمعه , ۷ ام بهمن ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۴:۵۰ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب بار ، بار انداز چیست؟

بار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن بارهای زیاد در خواب ، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است . بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانید باری که می کشید و می برید به خودتان تعلق دارد نه به دیگری . در این حالت فرق نمی کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا هر وسیله دیگری ببرید یا با دوش . ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشید . این گویای رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود بردن بار حاصل می کنید و به شما دست می دهد . بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند . اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار می کشید ، به اندازه همان باری که روی دوش دارید سود می برید . کم باشد ، کم و زیاد باشد ، زیاد .

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید ، علامت آن است که از روی عشق و خیر خواهی دست به کارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طولانی خواهید داشت .
۲ اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید ، نشانۀ آن است که قادر به امرار معاش افرادی که به شما وابسته اند نخواهید شد .
۳ اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است که نزدیکان شما تجربیاتی خواهند کرد که شما نیز به این تجربیات علاقمند خواهید شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما باری را حمل می کنید : گذشت در زندگی کار بسیار خوبی است .
بچه ها باری را حمل می کنند : خوشبختی
دشمنان بار حمل می کنند : یکنفر شما را رها میکند
نزدیکان باری را حمل می کنند : یک راز که خطری در آن مخفی شده .

 

بار انداز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بارانداز محوطه ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار و راه آهن می کنند و به نقاط دیگر می فرستند . در واقع بارانداز همان بندر است و دیدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که باید بیننده خواب دقت نموده و مشخص کند . یک وقت پیاده شده اید و یک وقت است که سوار می شوید و می خواهید بروید . پیاده شدن فراغت از تشویش و نگرانی است . همچنان که سفر دریایی مخاطره آمیز است و چون به بندر و پایاب برسید احساس امنیت و راحت می کنید پیاده شدن در بندر نیز در عالم خواب خوب است چون بشارت می دهد که از نگرانی و تشویش رهایی خواهید یافت . اما یک وقت است که خود را در بارانداز می بینید و آنجا احساس می کنید که می خواهید به سفر دریا بروید و این گویای آن است که به کاری مخاطره آمیز اقدام می کنید . احتمالا با کسی شریک می شوید و یا وام می گیرید .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *