جمعه , ۷ ام بهمن ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۵:۱۴ قبل از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب بارانی / خریدن ، پوشیدن و فروختن بارانی چه تعبیری دارد؟

بارانی

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی بیند بر تن او بارانی بود و او در خدمت پادشاه بود ، دلیل است که نام نیک او و مدح و ثنای او در پیش مردمان فاش شود . اگر بارانی او از جهت جامه بود ، دلیل است که او فائده دیدن در دنیا حاصل شود .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که بارانی او از پشم بود یا از کتان یااز پنبه و به گونه سبز است ، دلیل بر نیکوئی بود اما بارانی زرد ، دلیل بر رنج و بیماری بود . اگر بارانی کبود بود ، دلیل بر گناه و معصیت بود . اگر بارانی سفید بیند ، دلیل است بر خیر و منفعت که ازجائی بدو رسد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک بارانی : احترام شما بالاتر می رود .
یک بارانی به تن دارید : بزودی خود را در یک موقعیت بالا خواهید دید .
بارانی خود را از تن خارج می کنید : یک خصومت
دیگران بارانی می پوشند : کسانی در انتظارکمک شما هستند .
دیگران بارانی خود را از تن در می آورند : آنها به فلاکت دچار می شوند .
بارانی یک بچه : پول
بارانی یک زن : یک شادی نا خواسته
یک بارانی را به دور می اندازید : مورد آزار قرار میگرید .
یک بارانی را تمیز می کنید : پول نان خوردن شما قطع می شود .
یک بارانی می خرید : مورد احترام بسیار قرار خواهید گرفت .
بارانی می فروشید : علامت پول

۱.۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *