جمعه , ۱۷ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۶:۳۶ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب «باد رها کردن»

تعبیر خواب «باد رها کردن»

باد رها کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد ، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند ، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود . اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند ، تاویلش به خلاف این بود . اگر این خواب مردی هندو بیند ، دلیل است که او را خرمی رسد .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که بادی رها کرد و آواز بلندی داشت وبوی ناخوشی ، دلیل که کاری کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدی او گویند . اگر بیند که آواز داشت و بوی ناخوش نداشت ، دلیل است که از کاری بی فائده جدا شود و خیرش در آن بود . اگر بیند بر قصد بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم داشت ، دلیل است که از کاری بی شغل معیشت او ساخته شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : بادرها کردن درخواب بر چهار وجه بود .
اول : سخنی زشت .
دوم : تقبیح و بد گوئی
سوم : کاری نکوهیده و سرزنش آور ،
چهارم : رسوائی .
اگر بیند باد راعمدا و قصدا رها کرد ، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *