پنجشنبه , ۱۶ ام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۴:۳۶ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب بادنجان چیست؟ /بادنجان خوردن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بادنجان چیست؟ /بادنجان خوردن در خواب چه تعبیری دارد

بادنجان

محمد بن سیرین گوید : بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بیوقت و اگر پخته بود و اگر خام ، دلیل غم و اندوه بود بقدر آن که خورده بود ، دلیل تر و خشک آن یکسان بود .

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که بادنجان بسیار داشت ، لیکن جمله را ببخشید یا بفروخت یا از منزل خود بیرون انداخت و از آن بخورد ، دلیل است که از غم و اندوه رسته شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادنجان در در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست . ابن سیرین می گوید خوردن بادنجان در خواب اگر به وقت باشد یا بی وقت و اگر پخته باشد یا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است ولی همچنان که در مقدمه این کتاب توضیح داده شد ممکن است شما در خواب بادنجان ببینید اما بادنجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت شعاع چیز دیگری که اساس رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و صرفا به دیدن بادنجان تعبیر نادرست داشت . بادنجان نیکو نیست بخصوص اگر پوست سیاه و براق داشته باشد . چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادنجان دارید و آن را به دیگری می دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی می شود و رنجی می رسد ولی اگر بادنجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید گویای فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می دهد . پوست کندن بادنجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می آورد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *