سه شنبه , ۲۵ ام مرداد ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۴ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب اتو / تعبیر دیدن اتو در خواب چیست؟

تعبیر خواب اتو / تعبیر دیدن اتو در خواب چیست؟

اتو کردن

لیلا برایت میگوید :دیدن یا استفاده کردن اتو در خواب ، نشانهی به پیروزی رسیدن در کارها است . اگر در خواب دیدید لباسی را سوزانیدهاید ، به این معنا است که موقعیت خوبی برای آرامش روحیتان پیش میآید .

آنلی بیتون میگوید : ۱ اگر خواب ببینید لباسی اتو می کنید ، نشانۀ آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود .
۲ اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو می زند و ناگاه دست خود را با اتو می سوزانید ، علامت آن است که آرامش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد .
۳ اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانۀ آن است که رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد .
۴ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانۀ آن است که در خانواده خود ، با کمبود محبت روبرو خواهید شد .

۴.۳/۵ - (۳ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.