پنجشنبه , 11 ام آذر ماه سال 1400 ساعت 4:42 بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب ابریشم / تعبیر دیدن ابریشم در خواب چیست؟

تعبیر خواب ابریشم / تعبیر دیدن ابریشم در خواب چیست؟

ابریشم

محمد بن سیرین گوید : ابریشم در خواب چون بیند ، دلیل است بر منفعت . اگر زرد بود ، دلیل بیماری بود ، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود .
اگر بیند که ابریشم او ضایع شد ، دلیل زیان بود . اگر ابریشم سفید بیند ، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه ابریشم به خواب ، مردان را دلیل کراهت بود و زنان را نیکو .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام . لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است . اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند . داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم سود می تواند باشد . حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است . قرمز و سفید فرج و خجستگی است . اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد . عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد .

آنلی بیتون میگوید : ۱ پوشیدن لباس ابریشمی در خواب ، علامت آن است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت .
۲ اگر دختری پارچۀ ابریشم قدیمی در خواب ببیند ، نشانۀ آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت ، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد .
۳ دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانۀ آن است که احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید کشاند .

لیلا برایت میگوید : دیدن ابریشم در خواب ، به معنی این است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل میرسید . اگر دیدید که ابریشم تولید میکنید ، بیانگر این است که دوستان شما در کارها ، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود . دیدن ابریشم مصنوعی در خواب ، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس میباشید .

امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *