دوشنبه , ۱۱ ام مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۴ بعد از ظهر به وقت تهران

تعبیر خواب آتش / آتش افروختن، آتش بازی، آتش سوزی، آتش پرست، آتشنشانی، آتشکده و…

تعبیر خواب آتش / آتش افروختن، آتش بازی، آتش سوزی، آتش پرست، آتشنشانی، آتشکده و...

حضرت دانیال گوید : اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود .
اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند ، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد . اگر بیند که آتش وی را نسوخت ، دلیل کند که روی به کراهت ، سفری کد اگر آتش را با تف و سوز بیند ، دلیل کند که از علت تب ، بیمار گردد اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت ، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد ، اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده ، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود ، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند ، اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت ، دلیل کند که به قدر آن ، از مال حرام به وی رسد اگر بیند که آتش را دود بود ، دلیل کند که به قدر آن مال حرام ، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت اگر بیند که از آتش ، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند

 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت ، دلیل کند که در میان مردم ، عداوت و دشمنی افکند اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد ، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد ، یا آن چه به در می ارزد ، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد ، اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده ، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد .  اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت ، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند ، یا از سبب مال اندوهگین گردد . اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند ، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی ، را با کسی خصومت کند اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد ، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می زد و او را سهمگین  همی داد ، دلیل کند که در آن موضع ، جنگ و کارزار بود ، یا بیماری صعب افتد .
اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و اورا سهمگین بداشت ، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع . اگر زبانه و فروغ نداشت ، دلیل بر بیماری صعب کند . اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها . اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد ، شهری یا محله یا سرائی بسوخت ، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد ، بر اهل آن موضع شهر بود . اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد ، لیکن گزند نمی کرد ، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع ، گفتگوی و خصومت افتد به زبان . اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد ، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به  دروغ و بهتان گفتن بر وی ، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود . اگر بیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی کرد ، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد

 

اسماعیل بن اشعث گوید :  اگر کسی بیند که از آسمان ، مانند باران آتش می بارید ، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود ، از جهت پادشاهان در آن موضع اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت ، دلیل کند که طاعتهای وی ، نزد حق تعالی  پذیرفته شود .
اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت ، بیم عذاب حق تعالی باشد . و باشد که از پادشاه وی را بیم بود
اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می شد ، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت ، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد .
اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت ، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود .
اگر بیند که آتشی بزرگ ، قبه یا مناره بسوخت ، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد . بعضی از معبران گویند : اگر کسی بیند که آتشی از زمین برآید و فروغ می داد ، دلیل کند که در آن موضع ، گیج بود .

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید :  اگر بیند پاره های آتش می خورد ، دلیل کند که مال یتیمان خورد
اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید ، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید .
اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت ، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند ، میان رعیت و مردمان پادشاه .
اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت ، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد .
اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت ، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار .
اگر بیند که آتش در مردم می زد ، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان .
اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سردرد دچار خواهد شد .
اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست ، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید ، که
مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش
اگر در رزمگاه ، آتش بیند ، دلیل کند بر بیماریهای صعب ، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات .

اگر در رزمگاه ، آن آتش را با دود بیند ، دلیل کند که از پادشاه ، او را ترس و بیم بود .
اگر آتش را در بازار بیند ، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت ، انصاف ندهند و در خرید ، دروغ گویند .
اگر در دریای آتشی افتاده بیند ، دلیل کند که در مردم آنجا ، مصادره بود از پادشاه ، و از اوبر رعیت ظلم رسد .
اگر در راه مجهول آتش بیند ، دلیل بر بی دینی بود .
اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند ، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود
اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند ، دلیل که او را رنج رسد .

 

لوک اویتنهاو می گوید : آتش : اعلان خطر در مقابل یک دزد شعله های آتش : مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم . اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد . اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند . معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است . آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم . اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود .

 

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آتش فتنه بود دیدن سوختن آتش مصیبه بود دیدن در میان آتش بینه باشد دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

 

آنلی بیتون میگوید : دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانۀ خوشبختی و سعادت است . این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است . اگر در خواب دیدید خانهی شما در آتش میسوزد ، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی ، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد . مشاهدهی آتش روشن در خواب ، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد .

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید : نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید . یک آتش با شعله های خوب : شادی بزرگ در پیش دارید .
دود بسیار بدون آتش : یک مصیبت در پیش است .
شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید : شما را خیلی دوست دارند .
مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند : خبرهای خوش
یک آتش بدون دود : پول به فراوان به دستتان می آید
یک نفر به درون آتش می افتد : بد شانسی
بستگان شمای در آتش می سوزند : بزودی تب شدیدی می کنید .
شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید : ناکامی
شما در آتش هستید : موفقیت و خوشحالی
یک آتش خاکستر شده : شانس نخواهید داشت .
یک آتش بزرگ : تغییرات بسیار جدی در کارها
یک شعله کوچک : خبرهای خوش
شما در آتش می سوزید : ضرر و شکست درکار
آب بر روی آتش می ریزید : کنترل خودتان را از دست خواهید داد .
آتش از آسمان می بارد : غم واندوه
شما یک آتش روشن می کنید : مجذوب یکنفر خواهید شد .
چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید : از موانع و مشکلات عبور می کنید .
شما یک آتش را بکلی خاموش می کنید : به شما پاداش خوبی می دهند .
آتش مصنوعی : بزودی بچه دار خواهید شد .
حریق روی زمین : یک تغییر خوشایند
حریق روی دریا : ماجراهایی که به موفقیت می رسند .
حریق در خانه دیگران : احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .
حریق در خانه شما با شعله های روشن و واضح : یک شغل خوب
یک حریق در خانه شما با شعله های تیره : ورشکستگی مالی
حریق در خانه شما با شعله های کوچک : پول هنگفت .

 

آتش افروختن

محمد بن سیرین گوید :  آتش افروختن به خواب ، پادشاه را قوت بود و آتش بی دود ، فروغ قوت بود و آتش با دود ، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزیان بود . اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود ، یاکسی دیگر بدان گرم شود ، دلیل که چیزی طلب کند که از آن منفعت یابد اگر بیند که بی فایده آتشی برافروخت ، دلیل کند که بی سبب جنگ و خصومت کند اگر بیند که آتشی برافروخت تا چیزی بریان کند ، دلیل که کاری پیش گیرد به سبب غیبت مردمان ، تا طلب حال کسی کند . اگر بیند که از آن بریان بخورد ، دلیل کند که به قدر آن ، روزی به وی رسد ، با غم و اندوه . اگر بیند که به زیر دیگر آتش می افروخت ، و در دیگ گوشت بود یا چیزی دیگر ، دلیل که کاری بسازد که از آن کار کدبانوی خانه را منفعت رسد . اگر بیند که در آن دیگ هیچ طعام نبود ، دلیل کند که از آن کار او را غم و اندوه بود . اگر بیند که آتشی برافروخت حلوا پزد ، دلیل که او را سخنی نیکو گویند . اگر بیند که آتشی برافروخت از برای روشنائی ، دلیل کند که کاری را به حجت و برهان روشن گرداند

 

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند در جایگاهی آتشی برافروخت تااهل آن جایگاه را بسوزاند ، دلیل بود که اهل آن موضع راغیبت کند و بدی گوید . اگر بیند آتش را در تنور یادر آتش دان همی افروخت بی آن که طعام پزد ، دلیل کند که بامردی از خویشان و یا اهل بیت ، او جنگ و خصومت افتد . ودولتش افزون شود اگر بیند که خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خویش ، و آن آتش برنمی افروخت و روشنائی نمی داد ، دلیل کند که از علم خویش برخورداری یابد . اگر این کس پادشاه بود ، عز و جاه و دولتش افزون گردد ، اگر بیند آن آتش که افروخت بمرد ، دلیل کند که هلاک گردد .

 

جابر مغربی گوید : اگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند ، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند ، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند . اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد ، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت ، نه به راه راست ، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد . اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت ، تا آن موضع را بسوزد ، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود ، دلیل که خرید ودفروخت به نفاق کند و مالش حرام بود .اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد ، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد .

 

آتش بازی

لوک اویتنهاو می گوید : تماشای آن : به جشنی دعوت خواهید شد آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

 

آنلی بیتون میگوید : آتش بازی در خواب ، علامت تندرستی و سلامتی است .  اگر دختری در خواب بیند که آتش بازی میکند ، دلیل دیدن مکانها دور میباشد .

 

اچ میلر میگوید : دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است .

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک آتش بازی : یک بچه به زودی بدنیا می آید .یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : دیوانگیهای شما برایتان ایجاد دردسر میکند .یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : شادی

آتش پرست

حضرت دانیال گوید  : اگر که آتش را می پرستید و سجده می کرد ، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود . اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می کرد ، دلیل که به خدمت زنان همی مشغول شود . اگر بیند که آتش را بوسه همی داد و می پرستید ، دلیل بود که صاحب خبر پادشاه شود . اگر بیند که در میان آتش می غلتید ، دلیل که برای پادشاه به طوع و رغبت بازرگانی کند ، ولیکن عاقبت کارش بر خطر بود ، خاصه که از آتش بر تن او آسیب رسد . اگر از آتش به او آسیبی نرسد ، دلیل کند بر رسالت و سلامت نفس و جمعیت با روزگار او از پادشاه وقت . اگر بیند که در میان آتش رفت ، دلیل کند که به قدر آن از پادشاه منفعت یابد . اگر بیند که آتش از روی جامه یا از دست او روشنایی می داد ، چنانکه خلق از نور او متحیر بودند ، دلیل بود که بر دشمن ظفر یابد ، و مراد دو جهانی حاصل شود .

 

اسمعیل اشعث گوید : اگر کسی در خواب بیند که آتش میپرستید ، دلیل کند که بازداری و عوانی کند ، و آن آتش که میپرستید ، اگر بر شکل اخگری بود ، غرض او از دین جمع کردن مال بود ، و مال حرام بسیار حاصل کند .

 

آتش دان

محمد بن سیرین گوید : آتش دان به خواب ، زنی بود که خدمت خانه کند ، اما اگر آن آتش دان آهنین بود ، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبین است ، دلل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود . اگر آتش دان از گل است ، دلیل کند که آن زن از اهل گردنکشان باشد ، و از مشرکان نیز بود .

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن آتش دان به خواب بر دو وجه است :
اول : زن خادمه ،
دوم : کنیزک .
آتش دوزخ
لیلا برایت میگوید :
آتش دوزخ ، نشانهء بدشانسی در کار است .

 

آتش زنه

ابن سیرین می کوید : آتش زنه وسنگ آتش دان این هر دو انباز باشند که از ایشان یکی قوی ودلیر بود ودوم سخت دل بود واین هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند کرمانی گوید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد واز آن شمع یا چراغ برافروخت اگر بیننده پادشاه است دلیل بر اینکه مردم از دانش او بهره یابند واگر بازرگان بود دلیل کند که با مردم خیر و احسان کند واگر درویش بود دلیل که مردم از سیرت وکردار وی منفعت یابند حضرت صادق می فرماید : اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد دلیل بر اینکه ما حرام از طرف پادشاه حاصل کند یا به شغل او مشغول شود واز رشوه مال بدست آورد واگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت دلیل کند که مال طلب کند ونیابد

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر ببیند نتوانست از آتش زنه آتش بیرون آورد دلیل بر این است که دنبال کسب مال می رود ولی موفق نمی شود.

 

آتش سوزی

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانۀ آن است که با وقوع حادثهای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

 

آتشفشان

آنلی بیتون میگوید : دیدن آتشفشان در خواب ، نشانۀآن است که با کسانی مخالفت می کنید که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش
برخورد ، زیر سؤال می برند . دیدن آتشفشان در خواب ، نشانهی مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما میباشد .

 

آتشکده

محمدبن سیرین گوید : آتشکده به خواب ، جایگاه مکروه بود .

 

ابراهیم کرمانی گوید : آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود . اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید ، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد ، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد .

 

آتش نشانی

آنلی بیتون میگوید : دیدن آتشنشانی در خواب ، به معنی این است که شما دچار دردسر بسیار بزرگی میشوید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *