بامداد امروز یک انبار بزرگ چوب در حوالی شهرک چهاردانگه دچار آتش سوزی شد و خسارات زیادی به بار آمد.

شدت آتش‌سوزی به حدی بود که شعله‌های آتش تا ده‌ها متر به آسمان برمی خاست و از کیلومترها دورتر دیده می شد.