کد خبر: 1030تاریخ انتشار : ۶:۳۸:۳۱ - دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراطدانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد. سقراط

 www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید. سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است. سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است. سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.  سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود. سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند. سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد. سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد. سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

فردی كه در امری بزرگ جان می سپارد، مثل كسی است كه تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی كند. پس كسانی كه همت خود را وقف راه خیر می كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است. سقراط

 www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.  سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.سقراط

www.dustaan.com جملات زیبا و حکیمانه از سقراط

یك زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

زندگی كوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است. سقراط

  سخنان سقراط, جملات آموزنده

داروی خشم، خاموشی است. سقراط

  سخنان سقراط, جملات آموزنده

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت، پاك كردن حافظه ی آن است.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

انتقام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد كنید و چه نكنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار كشته شوم.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

هركسی كه بداند كه نداند از همه داناتر است. یك چیز را خوب می دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم. هر كه بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

هیچ كس حق ندارد راضی شود كه در گمراهی و نادانی بماند و نیز كسی نباید حقیقت را پنهان كند.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت كه مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می كنم كه زاینده شوند؛ یعنی علمی كه در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

مردم هر كدام آرزویی دارند؛ یكی مال می خواهد، یكی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر كه سخن گویی تا دیگران خاموشت كنند. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگو تر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

من جز یك چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم.سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط

 سخنان سقراط, جملات آموزنده

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یك جا جمع كنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شكایت می بندند.سقراط

منبع:jomalatziba.blogfa.com


پربیننده ترین مطالب روز


https://www.dustaan.com/?p=1030به اشتراگ بگذارید!
گوگل پلاس فیسبوکــ فیسنما

برچسب ها


انتشار یافته : 0